حمیدرضا حقیقت گو
قید عند الاستطاعه بودن مهریه مانع ممنوع الخروجی نیست

قید عند الاستطاعه بودن مهریه مانع ممنوع الخروجی نیست

بر اساساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه دوایر ثبتی صرف نظر از قید مذکور می بایست نسبت به ممنوع الخروج نمودن زوج اقدام کنند.

🔹شماره نظریه۳۲۰۵/۷

🔹تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۵/۲۴

۱- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست.

۲-صدور دستور ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه در اجرای ثبت نیز تابع شرایط مندرج در ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و فرقی در عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه در ماده مرقوم پیش بینی نشده است.

error: غیرقابل کپی