سرمایه گذاری

صندوق پروژه

دورنما

ما در تلاش هستیم تا در یک مشارکت مدنی با جذب سرمایه های خرد، صندوقی را تشکیل دهیم تا ضمن تعریف پروژه ای سود آور اعضا را در منافع خاصل شده سهیم نماییم.

قرارداد

تنظیم شده زیر نظر وکیل

عضو

با تعداد بیشتر اعضا منافع بیشتر

پیروزی

برای اعضا بر پایه منافع جمعی

اعتماد

مبتنی بر عقلانیت جهت مشارکت

درباره ما

این گروه متشکل است از مهندس میرزا عسگری به عنوان مدیر در معیت مهندس ترقی و مهندس غفار پور که روندهای مالی و اجرایی و پروژه را هدایت می نمایند در عین حال موسسه حقوقی راشنو  و وکیل حقیقت گو کلیه روابط مالی، کاری و قراردادی را زیر نظر گرفته و حسن جریان امور را رصد خواهند نمود.
به منظور تنظیم روابط سرمایه گذاران و مدیریت پروژه قرارداد مشارکت مدنی در قالب سرمایه گذاری تهیه گردیده که در آن تلاش شده است کلیه زوایای این تعامل پیش بینی و بر پایه انصاف حقوق و تکالیف طرفین تعیین گردد. 
به نام خدا
قرارداد صندوق مشارکت و سرمایه گذاری
این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده دوم که همگی اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ در خصوص نحوه مشارکت و تجمیع سرمایه‌های خرد جهت تحصیل منافع جمعی به نحو اشاعه، منعقد می گردد.
ماده 1: تعاریف
 • صندوق: عبارتست از تجمیع کلیه سرمایه های نقدی اعضا که به عنوان آورده ایشان محسوب می‌گردد.
 • اعضا: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در تجمیع سرمایه های خرد شرکت نموده و در این قرارداد به عنوان سرمایه گذار نقداً در صندوق مشارکت می نمایند.
 • سهم الشرکه: آورده هریک از اعضای صندوق ، سهم الشرکه ایشان می باشد
 • واحد سرمایه: عبارتست از کوچکترین جزء سرمایه که توسط اعضا به صندوق پرداخت شده است و هر عضو می توانند تعداد مشخصی (عدد صحیح و بدون اعشار) از واحد سرمایه را در اختیار داشته باشد.
 • گواهی واحد: عبارتست از گواهی صادره توسط مدیر صندوق که در ازای پرداخت سهم الشرکه که به هریم از اعضا پس از واریز آورده به حساب بانکی اعطا می شود. گواهی واحد شامل نام عضو، میزان سهم الشرکه ایشان و تعداد واحد سهام می باشد که در صورت عدم تطابق آورده مندرج در گواهی با تعداد واحد سرمایه ملاک رسید بانکی واریز سهم الشرکه خواهد بود.
 • پروژه: منظور فعالیت یا فعالیت های اقتصادی، تولیدی، خدماتی، عمرانی است که صندوق به منظور آن تشکیل شده و شرایط و اوصاف آن در این قرارداد آمده است.
 • مواعد: در این قرارداد منظور از سال، 365 روز و ماه سی روز می باشد.
 • روز کاری: کلیه روزهای هفته به جزء جمعه و تعطیلات رسمی به عنوان روز کاری در نظر گرفته می شود، در صورت تعطیلی پیش بینی نشده ملاک تشخیص، فعالیت بانک های ایرانی می‌باشد.
 • گروه: عبارتست از گروه تشکیل شده توسط مدیر صندوق با عضویت اعضا در پیام رسان واتس اپ که در صورت ضرورت ممکن است در سایر پیام رسان ها نیز تشکیل شود.
 • سایت: آدرس اینترنتی http:www.hlawyer.ir/investment است که علاوه بر گروه محل اطلاع رسانی برای اعضا می‌باشد.
 • مدیر: شخصی است حقیقی که مسئولیت مدیریت صندوق و اجرای پروژه مستقیماً بر عهده اوست و ضرورتاً عضو است.
 • ناظر: شخصی است حقیقی از میان اعضا که با رای اکثریت نُظار انتخاب می شود.
 • امین: شخصی است حقیقی که از طرف داور انتخاب می شود و ممکن است از اعضا نباشد.
 • نماینده: منظور شخص حقیقی است که می تواند از اعضا در خصوص مشارکت ایشان در صندوق نمایندگی داشته و به وکالت از عضو اقدام نماید. بدین منظور اعلام کتبی به مدیر و نیز اطلاع رسانی در گروه ضرورت خواهد داشت.
 • تصمیم اعضا: عبارتست از رای گیری علنی از اعضا در گروه یا سایت که رای اکثریت مطلق (پنجاه بعلاوه یک درصد) ملاک است و در رای گیری هر عضو به تعداد واحد سرمایه حق رای دارد.
 • تصمیم جمعی: عبارتست از رای گیری علنی از اعضا در گروه یا سایت که رای اکثریت نسبی (بیشترین درصد ولو کمتر از پنجاه) ملاک است و در رای گیری هر عضو به تعداد واحد سرمایه حق رای دارد.
 • بازه: دوره مشخصی از زمان قرارداد می باشد.
ماده 2 : اعضا
 • عضو اول : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس عضو خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: …………. تلفن همراه جهت گروه: …………….. متعهد به ………… واحد سرمایه.
 • عضو دوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس عضو خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: …………. تلفن همراه جهت گروه: …………….. متعهد به ………… واحد سرمایه.
 • عضو سوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس عضو خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: …………. تلفن همراه جهت گروه: …………….. متعهد به ………… واحد سرمایه.
 • عضو چهارم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس عضو خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: …………. تلفن همراه جهت گروه: …………….. متعهد به ………… واحد سرمایه.
تبصره) کلیه اعضا اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می‌بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می‌گردد.
ماده 3 : پروژه
موضوع قرارداد حاضر عبارتست از مشارکت از طریق اعطای سرمایه توسط اعضا به عنوان سرمایه گذار در پروژه …………………………………. برابر شرایطی که در این قرارداد درج شده است.
 • محل پروژه:…………………….
 • عملیات پروژه شامل …………………….. می باشد.
 • روند کلیه پروژه عبارتست از …………..
 • اسناد پروژه شامل ……………… می باشد.
 • سرمایه پیش بینی شده اولیه برای اجرای پروژه ……………… ریال است.
ماده 4 : مدت قرارداد
       این قرارداد از تاریخ اجرایی شدن آن بمدت ……….. ماه شمسی معتبر می باشد که درصورت عدم تکمیل پروژه به مدت اعتبار با تصمیم مدیر …. ماه دیگر به اعتبار آن افزوده می گردد و در هر حال تصمیم گیری درخصوص اعتبار آن بعد از گذشت این زمان منوط به تصمیم جمعی خواهد بود.
 • پایان یافتن مدت قرارداد به منزله خاتمه آن بوده و چنانچه اعضا تداوم آنرا تصویب نکنند تاخیر در استرداد سرمایه و سود حاصله به هر طریقی که باشد به منزله تداوم قرارداد نبوده و تابع شرایط مندرج است.
 • چنانچه در هر زمان زیان وارده به سرمایه بیش از …. درصد آن گردد اعضا به رای جمعی حق فسخ قرارداد را داشته و در صورتی که میزان ضرر از ….. درصد تجاوز نماید این قرارداد منفسخ محسوب و مدیر ضامن استرداد الباقی سرمایه می باشد. ملاک تشخیص میزان ضرر اعلام ناظر به مرجع حل اختلاف و رای ایشان می باشد.
 • مدت اولیه قرارداد به 5 بازه برابر تقسیم می گردد که هر بازه ……….. روز می باشد.
ماده 5: سهام
تعهد اعضا مجموعاً …….. ریال می باشد که مقرر است هر عضو سهم الشرکه ریالی خود را به حساب …………. عهده بانک ……….. شعبه ………….. به نام …………… واریز و رسید آن را در گروه ارسال نماید.
 • واحد سرمایه در این قرارداد …………. ریال می باشد که واریزی کمتر از آن برای صندوق تعهد ایجاد ننموده و صرفاً قرض محسوب خواهد شد لذا سهم الشرکه اعضا الزاماً باید مضارب صحیح از واحد سرمایه باشد تا به میزان آن گواهی مربوطه صادر گردد.
 • پس از رویت رسید، مدیر گواهی واحد سرمایه را صادر خواهد نمود.
 • از تاریخ امضای پیش نویس قرارداد هر عضو 5 روز کاری فرصت خواهد داشت تا نسبت به واریز سهم خود اقدام نماید، در غیر اینصورت عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.
 • چنانچه در پایان موعد مقرر برای اعضا جهت پرداخت سهم خود سرمایه اولیه تکمیل نشده باشد به تصمیم اعضا یکی از موارد زیر انتخاب می شود:
  • انحلال صندوق و استرداد سهام
  • انتخاب پروژه مناسب با سرمایه
  • فرصت دوباره جهت پرداخت سهام
  • فرصت جهت الحاق اعضای جدید
 • در پایان مواعد فوق مجدداً نظر اعضا اخذ خواهد شد.
 • از تاریخ واریز سهم الشرکه به حساب مشخص شده فوق، هیچ عضوی حق مطالبه سهم خود را نداشته و سهم ایشان به مالکیت مشاعی صندوق انتقال می یابد لذا غیر قابل استرداد، توقیف و یا حواله بوده و تابع شرایط قرارداد حاضر می باشد.
 • چنانچه حسب ضرورت و بنابر شرایط آتی مقرر باشد سرمایه افزایش یابد این افزایش برابر شرایط قرارداد به مانند سرمایه اولیه خواهد بود لکن سهم الشرکه لازم جهت تملک یک واحد سرمایه در هر بازه زمانی پنج درصد افزوده خواهد شد بنابر این جهت تملک یک واحد سرمایه در بازه سوم قرارداد میزان سهم الشرکه لازم برابر با میزان اولیه به علاوه پانزده درصد آن می باشد.
 • چنانچه افزایش سرمایه توسط اعضا صورت پذیرد میزان سهم الشرکه مقرر با یک درصد تخفیف در هر بازه محاسبه می شود بنابراین سهم الشرکه لازم جهت تملک یک واحد سرمایه در بازه دوم قرارداد برابر با میزان اولیه بعلاوه هشت درصد خواهد بود.
 • واحدهای سرمایه در هر حال جز با نظر جمعی اعضا قابل انتقال به غیر نمی باشد مگر در خصوص توارث به شرحی که در بند 7-4 آمده است.
ماده 6 : هزینه ها
           نسبت به فعالیت های اقتصادی مدیر، ایشان مستحق اجرتی جداگانه نبوده و قرارداد حاضر حق العمل کاری یا جعاله محسوب نمی گردد و صرفاً اعضا در منافع حاصله شریک خواهند بود.
 • هزینه های لازم جهت انجام موضوع قرارداد به هر نحو که باشد اعم از مالیاتی و اداری و سایر هزینه ها قابلیت مطالبه جداگانه ندارد و از محل سرمایه یا منافع تحصیلی پرداخت خواهد شد.
 • چنانچه جهت موضوع سرمایه گذاری ضرورت اقتضا نماید تا اجرتی به فردی پرداخت شود در صورت اقدام توسط مدیر ایشان مستحق اجرت عرفی آن عمل است مگر آن که به نحو مکتوب توسط اعضا یا ناظر منع شده باشد.
 • هزینه های صندوق عبارتست از هرینه های جاری و راهبردی که هر حال با نظر مدیر انجام می شود. منظور از هزینه های جاری ، هزینه هایی مثل کارمزد، مالیات و عوارض می باشد که میزان مشخص دارد و هزینه های راهبردی شامل هزینه هایی می شود که در جهت پروژه صرف شده و به اشخاص، پیمانکاران، مصالح فروش و غیره پرداخت می شود و نرخ آن مظنه بازاری دارد.
ماده 7 : شرایط قراردادی
 • این قرارداد تابع احکام مشارکت است لذا مدیر یا صندوق هیچ گونه تعهدی در خصوص تحصیل سود ندارد.
 • عضویت کلیه اعضا در پروژه و صندوق به نحو اشاعه بوده و ایشان در جزء جزء بدون قابلیت افراز سهم مالکیت مشاعی دارند و ضمن عقد خارج لازم حق فسخ یک جانبه را از خود سلب و ساقط نموده و با توجه به علم به اوصاف مشارکت متعهد و ملتزم به آن می باشند و کافه خیارات را از خود سلب و ساقط نمودند.
 • پروژه مشخص شده در قرارداد جز با تصمیم اعضا قابل تغییر نمی باشد و صرفاً چنانچه واگذاری آن در اثنای قرارداد به نظر مدیر بازدهی بیشتری داشته باشد با تصمیم جمعی می توان قرارداد را منحل نمود.
 • صندوق مجاز نیست در خصوص سرمایه اعطایی به نحو سرمایه گذاری اقدام نماید لکن می تواند با توجه به اینکه هزینه های پروژه در طول زمان پرداخت می گردد بخشی از سرمایه را صرفاً در سیستم بانکی معتبر سپرده گذاری نماید.
 • در صورت موت یا حجر هریک از اعضا، آن عضو قهراً از صندوق خارج می گردد و مورد توافق کلیه اعضا قرار گرفت که سهم الشرکه پرداختی ایشان صرفاً به عنوان قرض مسترد گردد مگر آنکه قیم یا وراث عضو مزبور موافق تداوم عضویت در صندوق باشند؛ بدین منظور ضرورت دارد به همراه مدارک اثبات کننده سمت، نامبردگان ظرف 30 روز کاری از تاریخ حجر یا موت عضو تصمیم خود را به مدیر و ناظر اعلام کتبی نمایند.
 • افشای اطلاعات مربوط به مشارکت سرمایه گذاری توسط اعضا ممنوع بوده و در صورت اقدام خلاف این مقرره کلیه خسارات وارده متوجه طرف نقض کننده تعهد می باشد.
 • مسئولیت پاسخگویی نسبت به اشخاص و مراجعه به دوایر دولتی یا قضایی و نحو آن بر عهده مدیر بوده و اعضا مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 • هرگونه واریز و یا برداشت توسط مدیر و یا اعضا صرفاً توسط سیستم بانکی و از طریق حساب های معرفی شده معتبر است و هرگونه اقدام خارج از این بند محلی از اعراب نداشته و خارج از قرارداد محسوب می شود و اثری بر آن مترتب نخواهد شد.
 • در هر زمان که رای گیری ضرورت داشته باشد مراتب از طریق پیام رسان به صورت عمومی و خصوصی به اعضا اعلام و 24 ساعت فرصت رای گیری علنی در گروه می باشد و پس از زمان مقرر آرا توسط امین اعلام می گردد.
ماده 8 : مدیریت
 • مدیر اولیه قرارداد آقای ……… دارنده حساب بانکی معرفی شده جهت پرداخت سهم الشرکه می باشد که در صورت در خواست ایشان و یا تصمیم اعضا قابل تغییر می باشد که در اینصورت ایشان مکلف است کلیه وجوه را که به صورت امانی در اختیار داشته است به حساب مدیر جدید انتقال دهد.
 • موت یا حجر مدیر موجبی برای انحلال صندوق نمی باشد لکن تا زمان تعیین قیم یا شناسایی وراث صندوق به حالت تعلیق در می آید.
 • مقرر است مدیر همواره یک نفر دیگر را به عنوان صاحب امضا به بانک معرفی نموده و در کلیه امور ضمن توافق با ایشان اقدام نماید که در آغاز پروژه آقای ………………………… بدین منظور انتخاب گردیده است، کلیه حقوق وتکالیف و تشریفات و مسئولیت های مدیر متوجه ایشان نیز می باشد.
 • در صورت استعفا یا عزل مدیر تا زمان تعیین جانشین صندوق توسط صاحب امضا در معیت امین اداره می شود که در هر حال بیش از سی روز نخواهد بود. کلیه حقوق و تکالیف مدیر متوجه ایشان بوده و در این مدت با صندوق با نظر اجتماعی ایشان اداره می شود.
 • ضرورت دارد مدیر در بازه های 15 روزه گزارش کاملی از اقدامات خود را در اختیار امین قراردهد تا ایشان پس از راستی آزمایی نسبت به انتشار آن در سایت و گروه اقدام نماید، چنانچه اعضا پس از انتشار گزارش موجبی را اظهار نظر یا رای گیری ببینند می توانند از امین درخواست نموده و توسط ایشان اقدام گردد. در صورت استنکاف امین مراتب را به ناظر اطلاع داده و از طریق ایشان پی گیری صورت خواهد پذیرفت.
 • عدم انتشار گزارش در موعد مقرر با ذکر دلیل به اطلاع اعضا خواهد رسید و در هر حال ناظر می تواند راسا اقدام به تهیه گزارش و انتشار آن نماید.
 • مدیر مکلف است علاوه بر گزارش 15 روزه کلیه صورت های مالی مستند مربوط به پروژه را در اختیار ناظر قرار دهد.
 • مدیر مکلف است پیش بینی اولیه از روند اقدامات را ضمن همکاری با امین تهیه و قبل از اولین اقدام عملی در گروه و سایت منتشر نماید و در ابتدای هر بازه تطابق و یا عدم تطابق روند پیشرفت امور پروژه با برنامه اولیه را به صورت مستدلل اطلاع رسانی نماید.
 • تصمیم راجع به افزایش سرمایه یا اعضا با مدیر است که مراتب را به امین اعلام و ضمن ارایه دلایل مستند در گروه به رای گذاشته خواهد شد، ملاک در تصمیم گیری رای جمعی می باشد.
 • کلیه اقدامات مدیر در خصوص حساب معرفی شده در راستای پرداخت وجوه به نام خود اما در عمل به حساب صندوق می باشد.
ماده 9: تضامین و حسابرسی
 • مقرر شد مدیر در ازای دریافت اصل سهم الشرکه در هر زمان برابر با میزان دریافتی سفته ای در وجه عضو ظرف پانزده روز کاری از تاریخ گواهی به عنوان ضمانت و با درج عبارت تضمین مشارکت صادر نماید که در صورت قصور مدیر و پس از رای مرجع حل اختلاف از سوی عضو وجه سفته قابل مطالبه می باشد.
 • هرگونه انتقال سفته به غیر توسط اعضا ممنوع بوده و در حکم خیانت در امانت است.
 • تقسیم سود به منزله بی اعتباری سفته بوده و استرداد آن همزمان با تقسیم سود خواهد بود.
 • درصورت تغییر مدیر کلیه سفته ها باید مسترد و توسط مدیر جدید جایگزین شود.
 • تسلیم سفته توسط مدیر به منزله تضمین اصل سرمایه نبوده و صرفاً ضمانت سوء رفتار مدیر است لذا مادامی که قصور ایشان ثابت نشود اقدام نسبت به سفته بلاوجه بوده و کلیه خسارات متوجه عضو ناقض تعهد است.
 • مقرر گردید به رای جمعی اعضا، بدون حق رای برای مدیر و امین سه نفر از ایشان به عضویت هیات نظار درآمده و امور حسابرسی را بر عهده گیرند بدین منظور هیات نظار یک نفر ناظر را انتخاب و ایشان ملکف است ماهانه صورت های مالی را بررسی و گزارش خود را در گروه منتشر نماید. در گزارش منتشره در خصوص هرینه های راهبردی مظنه بازاری توسط ناظر به صورت مستند تهیه و ضمیمه می شود لکن در مورد هزینه های جاری صرف مستندات پرداخت کفایت می کند در صورت اختلاف در تشخیص نوع هزینه مرجع استعلام، امین می باشد.
 • گزارش ماهانه ناظر که با همکاری نظار تهیه می شود به تصویب اکثریت اعضای حاضر در رای گیری می رسد، در صورت عدم تصویب، مراتب جهت بررسی به امین گزارش شده و در صورت رای بر تخلف مدیر توسط امین و نیز در صورتی که برای سومین بار گزارش ناظر به تصویب اعضا نرسد در خصوص ابقای سمت مدیر رای گیری شده و در صورت رای بر عزل مدیر موارد تخلف ایشان جهت اظهارنظر و تعیین مسئولیت ، به مرجع حل اختلاف توسط امین یا ناظر گزارش می شود.
 • اعضا صرفاً از طریق ناظر می توانند در همه حال از روند امور و حسابرسی مطلع گردند و مدیر و صاحب امضا مکلف به همکاری با ناظر می باشند.
 • تغییر نظار به درخواست اعضا از طریق امین و ضمن رای گیری جمعی خواهد بود. در هر حال مدت عضویت نظار سه ماهه بوده و پس از سه ماه ضرورتاً رای گیری مجدد به عمل می آید در صورت تاخیر بیش از ده روز در این خصوص و سایر مواعد مذکور در این قرارداد هریک از اعضا می تواند درخواست انحلال پیش از موعد را به مرجع حل اختلاف تقدیم نماید.
ماده 10 : تقسیم سود
 • تقسیم اصل سرمایه و منافع ایجاد شده صرف نظر از میزان سهم الشرکه، بر اساس واحد سرمایه بوده و پس از تقویم ریالی پروژه (اقدام مدیر بر اساس نظر جمعی اعضا) مبلغ نهایی پس از کسر کلیه هزینه ها به تعداد واحد های سرمایه تقسیم و هر عضو متناسب با تعداد واحد سرمایه مندرج در گواهی، سهم خود را دریافت می نماید.
 • نظر جمعی اعضا در زمان تقسیم می تواند شامل موارد زیر باشد:
  • قیمت گذاری کارشناسی پروژه و انتقال اسناد مشاعی به اعضا.
  • قیمت گذاری کارشناسی پروژه جهت فروش از طریق مزایده و تقسیم ریالی.
  • توافق اعضا جهت فروش و یا خرید سهام یکدیگر بر مبنای قیمت کارشناسی.
 • جهت اقدام در راستای کارشناسی فوق الذکر امین به کارشناس رسمی مراجعه و گزارش ایشان در گروه را به رای می گذارد که به رای جمعی تصویب خواهد شد در غیر اینصورت برای یکبار دیگر کارشناسی تجدید و در صورت عدم تصویب دوباره چنانچه تفاوت دو نظر کارشناسی بیش از ده درصد نباشد میانگین آنها ملاک خواهد بود و در غیر اینصورت نظار مبادرت به کارشناسی خواهند نمود.
 • جهت پرداخت سهم اعضا در زمان تقسیم، ایشان می بایست در اسرع وقت حساب بانکی خود را در گروه یا سایت اعلام نمایند. مدیر ظرف سه روز کاری پس از اعلام حساب مبادرت به پرداهت می نماید.
 • منافع حاصله تا زمان تقسیم مشمول شرایط مقرر برای اصل سرمایه بوده و تقسیم منافع حاصله صرفاً در پایان قرارداد صورت خواهد پذیرفت لذا شناسایی و معرفی سود موجبی برای مطالبه آن توسط اعضا نمی باشد.
 • در صورت تاخیر مدیر در پرداخت سهام تقسیمی، ایشان نسبت به سهام ضامن بوده و قصور ناشی از سوء نیت نامبرده در حکم خیانت در امانت خواهد بود.
 • در صورت تقاضای انحلال پیش از موعد یک یا چند تن از اعضا که موافق قرارداد بوده و مورد تایید مرجع حل اختلاف قرارگیرد مدیر می تواند با ایشان توافق نموده و مراتب را جهت رای گیری به صورت جمعی به سایر اعضا اعلام دارد و یا قرارداد را منحل و جهت تقسیم اقدام نماید.
ماده 11: رفع اختلاف و داوری
         در صورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این قرارداد و یا اعلام خسارت و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در آن، ابتدا از طریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور معرفی شده توسط موسسه حقوقی مشاوران داد و دانش اقدام خواهد شد. مدت و شرایط داوری تابع قانون آیین دادرسی مدنی است لکن ابلاغ رای داور از طریق اعلام در گروه خواهد بود. در صورت اعتراض به رای داور به هزینه معترض داوری منتخب از طریق در خواست از مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران رسیدگی خواهد نمود.
تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.
ماده 12 : قانون حاکم
این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.
ماده13 : شرایط تغییر مفاد قرارداد
 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با رای اعضا ممکن می باشد.
ماده 14 : انحلال
       این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و طرفین ضمن عقد خارج لازم حق فسخ یکجانبه قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند لذا جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:
 • پایان مدت و عدم تمدید آن.
 • تراضی به نحو تصمیم اعضا در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله
 • اعمال حق فسخ قراردادی مندرج در قرارداد
ماده 15: پیوست  
تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.
 • مدارک هویتی اعضا شامل ….
 • رسید تسلیم اصل سرمایه به مدیر.
ماده 16: نسخ
این قرارداد در16 ماده و در ……. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    13  تنظیم و کلیه صفحات به امضای اعضا رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.
 
There is no form selected or the form was deleted.

ارتباط با ما

برای ارتباط می توانید ایمیل ارسال کنید یا در پیام رسان با ما همراه شوید و یا از وبسایت وکیل حقیقت‌گو دیدن فرمایید.
Share on Facebook Share
Share on TwitterTweet
Share on LinkedIn Share
Print Print
error: غیرقابل کپی