حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد مدیریت پیمان بازسازی

به نام خدا

قرارداد پیمان مدیریت

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم هستند؛ منعقد می گردد.

ماده 1 : طرفین قرارداد

طرف اول : آقای دکتر ابوذر نصری به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی………… ………… متولد در…………       که از این پس طرف اول یا کارفرما خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ……………….. دارای شماره حساب …………….. عهده بانک …………………….. ایمیل قراردادی ………… . ………..@…………………………. می باشد. تلفن همراه پیام رسان:………………..

طرف دوم : آقای علی کمال هدایت  به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی………… ………… متولد………… که از این پس طرف دوم یا پیمانکار خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….  دارای شماره حساب …………….. عهده بانک …………………….. ایمیل قراردادی ………… . ………..@…………………………. می باشد. تلفن همراه پیام رسان:………………..

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد. ضمناً ارسال تصویر به پیام رسان ………. به شماره اعلامی فوق الذکر به همراه ارسال ایمیل به منزله ابلاغ رسمی می باشد.

ماده 2 : موضوع قرارداد

عبارتست از اجرای عملیات اجرایی مشروح زیر در ملک تجاری مذکور فوق به صورت پیمان مدیریت  به مشخصات ذیل و برابر شروطی که در این قرارداد آمده است.

1-محل پروژه:خیابان میرداماد نبش رودبار  پلاک 10 رستوران پاندای سابق

2-کاربری پروژه: تجاری

3-سایر مشخصات پروژه اعم از تجهیزات، نقشه اولیه پیوست قرارداد می باشد.

4-عملیات نوسازی ملک تجاری و واحد انبار تجاری واقع در طبقه منفی یک ساختمان فوق شامل موارد زیر:

1- تخریب و نازک کاری موجود و نمای بیرونی و تابلوی سردرب واحد تجاری و پیاده رو

2- ایجاد بازشو برای بالابر غذا (ارتباط بین انباری و طبقه همکف) و ایجاد بازشو جهت عبور لوله اگزاست فن تا بام و تغییرات در صورت نیاز

3- اجرای نمای بیرونی و نما در محدوده تابلو  مطابق نقشه پیوست که کتبا به تایید شهرداری رسیده باشد.

4-اجرای کف معبر در خیابان رودبار و میرداماد در جنب و جلوی درب ورودی رستوران

5-اجرای کاشی کاری کف و دیوار و بتن ریزی کف، آجر کاری و کارهای فلزی و چوبی مطابق نقشه های پیوست

6-لوله کشی های مورد نیاز (برق-سرد و گرم-تهویه مطبوع-اگزاست)

7-تاسیسات برقی و مکانیکی

تبصره :   تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه به عهده کارفرما بوده و شامل این قراداد نمیباشد،کارفرما مکلف است قبل از اقدام پیمانکار جهت اصلاح واحد انبار تجاری نقشه های مربوط را جهت جانمایی به پیمانکار تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم تسلیم مدارک یاد شده مسئولیتی متوجه پیمانکار از حیث عدم تطابق ابعاد موجود نمیباشد.  به عبارت دیگر غیر از تهیه و نصب تجهیزات آشپزخانه همه امور اجرایی مربوط به بهره برداری از رستوران  به عهده پیمانکار می باشد.

ماده 3 : مدت قرارداد:

       این قرارداد از تاریخ تحویل کارگاه و اخذ مجوز تمدید شده تخریب  بمدت 80 روز  معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.

1-هرگونه تعلیق یا تاخیر از برنامه برنامه زمانبندی پیوست  که منتسب به کارفرما باشد به مدت اولیه قرارداد افزوده خواهد شد.

2-در هر حال تاخیر پیمانکار بیش از 20 درصد برنامه زمان بندی پیوست قرارداد  موجب جریمه قراردادی می باشد که این جریمه منصرف از تکلیف پیمانکار به تکمیل پروژه بوده و مانع الزام ایشان نمی باشد

 

 

 ماده 4 : حق الزحمه:

   به ازای هر صورت وضعیت تصویب شده (شامل مبلغ کل متریال استفاده شده و دستمزدهای پراخت شده )برابر بیست درصد(20%) مبلغ مندرج در آن به عنوان حق الزحمه پیمانکار منظور می شود .

ماده 5 : نحوه پرداخت حق الزحمه :

1-پیمانکار حق دارد که 50 درصد از مبلغ حق الزحمه مندرج در ماده 4 را از مبالغ تنخواه که در اختیار ایشان می باشد برداشت نماید و 50 درصد باقی مانده پس از تنظیم صورت جلسه تحویل به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده 6: نحوه پرداخت صورت وضعیت :

1-حجم ریالی پیش بینی شده برای این قرارداد بین 000/000/000/2ریال الی 000/000/000/25ریال می باشد .

2- پرداخت صورت وضعیت و حق الزحمه پیمانکار پس از تسلیم توسط پیمانکار،توسط کارفرما ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری به حساب اعلام شده در ماده یک این قراداد واریز میگردد.

3-در صورت نواسان بازار مصالح یا خدمات در هر حال پروژه توسط پیمانکار اجرا خواهد شد وتامین هزینه های آن به عهده پیمانکار خواهد بود..

4- پیمانکار صورت وضعیت تهیه اقلام و یا اجرای پروژه و یا پرداختی به پیمانکاران جز را به صورت 7 روز یکبار  تسلیم کارفرما می نماید .

5- مبلغ تنخواه گردان 500.000.000 ریال برابر با پنجاه میلیون تومان  مورد توافق قرار گرفت و کارفرما متعهد گردید صرف نظر از اعتراض به صورت وضعیت ها تنخواه پیمانکار هرگز از شصت درصد مبلغ فوق کم تر نشود.

6-هزینه های لازم جهت انجام موضوع قرارداد قابلیت مطالبه جداگانه ندارد و کلیه هزینه ها صرفاً در قالب صورت وضعیت ارایه می شود.

7- میزان درصد حق الزحمه با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر بوده و تغییرات بازار تاثیری بر آن ندارد.

8- چنانچه در راستای پروژه ضرورت اقتضا نماید تا اجرتی به فردی پرداخت شود در صورت اقدام توسط شخص پیمانکار و تایید کتبی کارفرما مطابق ماده 1 قرارداد ، ایشان مستحق اجرت عرفی آن عمل است مگر آن که به نحو مکتوب توسط کارفرما منع شده باشد.

 

ماده 7: ضمانت حسن انجام کار:

  • ما به ازای دریافت تنخواه گردان معادل وجه دریافتی چکی بابت تضمین به صورت امانت در قبال اخذ رسید از کارفرما توسط پیمانکار ارائه میگردد که به مجرد انحلال قرارداد به هر نحوه کارفرما متعهد به استرداد چک یاد شده میباشد. شماره چک ……………………… بانک …………………… مورخ ………………………
  • مقرر شد بابت حسن انجام کار اقدامات پیمانکار و انجام کامل و دقیق و صحیح موضوع پیمان مطابق نقشه های تایید شده و رعایت کلیه اصول فنی و معماری و قانونی چک ضمانت به مبلغ ………………….ریال عهده بانک …………………..در اختیار کارفرما قرار می گیرد تا در صورت تخلف از شرایط این قرارداد کارفرما بتواند ضرر وزیان وارده به خود را با تشخیص انحصاری خود از پیمانکار مطالبه نماید.

ماده 8 : تاییدات طرفین:

1-کارفرما مالک منافع  موضوع قرارداد است و یا به نحو قانونی حق امضای قرارداد و اجرای موضوع را دارا می باشد.

2-در صورت تعطیلی قهری کارگاه ناشی از وجود معارض، این تعطیلی  جز تعلیق های مجاز محاسبه خواهد شد .

3-پیمانکار صراحتاً اعلام می دارد موضوع قرارداد را کلا  به غیر واگذار نخواهد نمود و شخصاً مسئول تعهدات مندرج در قرارداد می باشد.این مقرر منصرف از پیمانکاران جز می باشد.

4-کارفرما میتوانددر روند انجام قرارداد نظارت کامل بر حسن انجام کار داشته باشد مشروط بر اینکه خللی در جهت انجام امور ایجاد ننماید

5-  پیمانکار متعهد است برابر نقشه های پیوستی اقدام نماید لذا مسئولیت تخطی از این حیث متوجه ایشان است مگر آنکه تغییر نقشه به درخواست کتبی کارفرما و موافقت پیمانکار در قالب صورتجلسه الحاقیه صورت گیرد که در این صورت عواقب تخلف متوجه کارفرما می باشد و ضرورتاً در صورتجلسه مورد اشاره مدت اضافی تعیین خواهد شد و الا پیمانکار نمی تواند به عذر تغییر نقشه تقاضای افزایش مدت داشته باشد.

6-پیمانکار اظهار می دارد دارای تجارب مکفی و وصلاحیت فنی لازم می باشد .

7-پیمانکار  مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارگاه از حیث مسئولیت مدنی (تمام خطر شامل تمامی کلوز ها ) می باشد.لذا کلیه آثار و عواقب حوادث حین کار در هر حال متوجه کارفرما نخواهد بود.

8-پیمانکار مسئولیت پاسخگویی نسبت به مسائل مربوط به  کارگاه را بر عهده دارد.

9-پیمانکار با شرایط جوی، محیطی و نیز جبهه کاری آشنایی داشته لذا حق طرح هرگونه ادعایی در خصوص مشکلات اجرایی به دلایل مذکور را نخواهد داشت.

10-در طول اعتبار قرارداد پیمانکار در همه موارد  در کارگاه حاضر بوده و شخصاً امور را مدیریت می نماید.

11-طرفین مکلف و متعهد به حسن همکاری بوده و در هر زمان که ضرورت به حضور ایشان در مراجع باشد با یکدیگر بر اساس مودت کمال همکاری را خواهند داشت.

12-کافرما اظهار می دارد دارای توان مالی لازم جهت پیشبرد پروژه می باشد.

13-پیمانکار مکلف است به نحوه مقتضی استعلام قیمت(پیش فاکتور ) خرید و دستمزد های لازم را به اطلاع کارفرما برساند و ایشان نهایتا تا پایان روز(ساعت 24) نسبت به آن اعلام نظر نماید.بدیهی است در صورت عدم اعلام نظر کارفرما یا نماینده ایشان پیمانکار مجاز به اقدام بوده و پیش فاکتورها تصویب شده تلقی میگردد. بدیهی است که درخواست های اعلامی مورد نیاز پیمانکار (اعم از تامین کالا یا پرداخت دستمزد) مشروط بر اینکه از نظر مشخصات فنی و زمان تحویل با تقاضای پیمانکار مطابق باشد ، میتواند با اعلام به پیمانکار راسا توسط کارفرما تهیه و به کارگاه ارسال میگردد ، ضمناکپی فاکتور موارد تهیه شده توسط کارفرما همراه با کالا به پیمانکار تحیل داده می شود و مشمول حق الزحمه مدیریت پیمان می باشد.

14-تاریخ شروع  قراداد حاضر از روز تحویل کارگاه به پیمانکار است که به موجب  صورتجلسه تحویل کارگاه که به امضای طرفین رسیده خواهدبود .

15- پایان عملیات اجرایی و خاتمه کار به موجب صورتجلسه ای که به امضای طرفین رسیده باشد خواهد بود و بدین وسیله موضوع قرارداد  به کارفرما تحویل داده  خواهد شد.  بدیهی است پس از تاریخ مورد اشاره پیمانکار نسبت به درخواستهای کار جدید  مسئولیت نداشته لکن  ضامن کیفیت کار به مدت یک ماه از تاریخ راه اندازی و حداکثر سه ماه پس از تاریخ تحویل   میباشد.

 

ماده 9 : شروط قراردادی :

1-شرح وظایف پیمانکار عبارتست از اقدام در راستای کلیه امور مرتبط اعم از امور تهیه مصالح و  تامین نیروی کار، انعقاد قرارداد با پیمانکاران جز و اجرای پروژه واجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه کارفرما   در نهایت تحویل کار به کارفرما.

2-کارفرما به منظور پایش عملیات اجرایی پروژه می تواند شخصا یا ضمن معرفی نماینده به صورت کتبی اقدام نماید لکن در هر حال این اقدام نباید مانع پیشرفت کار بوده و الزاماً با هماهنگی پیمانکار خواهد بود.

3-هرگونه پرداختی از سوی طرفین صرفاً به صورت بانکی و به حساب های معرفی شده معتبر بوده و پیمانکار متعهد است تا پرداختی به سایرین را نیز صرفاً از طریق سیستم بانکی انجام دهد و رسید پرداختی بانک به منزله رسید پرداخت وجه خواهد بود.و پرداخت های نقدی صرفا در قبال ارائه رسید قابل قبول خواهد بود.

4-مدت مجاز تعلیق قهری با پایان نامشخص خارج از اراده کارفرما  10 روز می باشد که هر طرف می تواند به صورت کتبی طرف مقابل را مطلع نماید بدیهی است در صورت تعلیق کار بیش از ده روز چه به صورت یکجا چه به صورت مقطعی در طول کار طرفین مکلفند با برکزاری جلسه ای نسبت به ادامه همکاری یا فسخ قرارداد تصمیم بگیرند .

5-کلیه هزینه های مرتبط با مدیریت کارگاه در صورت نیاز  بر عهده پیمانکار است و هزینه های بیمه، تامین اجتماعی، دارایی و مانند آن بر عهده پیمانکار  خواهد بود.

ماده 10: جرایم :

1-جریمه تاخیر پیمانکار از مواعد برنامه زمان بندی  روزانه 1.000.000 ریال است.

2-جریمه تاخیر کارفرما از مواعد برنامه زمان بندی  روزانه 1.000.000 ریال است.

3-جریمه تاخیر کارفرما در پرداخت صورت وضعیت ماهانه روزشمار  5 درصد از مبلغ تاخیر شده  است که مبدا زمانی آن7روز پس از تسلیم صورت وضعیت می باشد.

ماده 11: رفع اختلاف و داوری:

     هرگونه اختلاف مربوط به تنظیم ،‌ اجرا و يا تفسير اين قرارداد و يا ناشي از آن و يا مربوط به آن به هر ترتيبي كه باشد جهت رسيدگي طبق مقررات داوری ايران با توجه به پیچیدگی موضوع اختلاف به داوري هیئت داوری 3 نفره متشکل از داور اخنصاصی هر یک از طرفین وداور مرضی الطرفین ارجاع مي گردد. هیات مذکور در زمان حدوث اختلاف از طریق معرفی داور هر یک از طرفین و پس از توافق بر داور مرضی الطرفین تشکیل می گردد. در صورت بروز اختلاف طرفین مکلفند ضمن معرفی داور اختصاصی و داور مرضی الطرفین ، مراتب درخواست داوری را از داوران درخواست و داوران ظرف مهلت 10 روز اقدام به صدور رای و ظرف مهلت یک یک هفته  اقدام به ابلاغ رای داوری از طریق پیش بینی شده در ماده 1 این قرارداد  نمایند. رای داوری قطعی است. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص تعیین داور مرضی الطرفین ظرف مدت 7 روز از تاریخ حدوث اختلاف به منزله انصراف از شرط داوری خواهد بود و موضوع اختلاف از طریق مراجع قضایی حل و فصل خواهد گردید.

 

ماده 12 : قانون حاکم بر قرارداد :

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.

ماده13 : شرایط تغییر مفاد قرارداد :

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده14 : انحلال :

  این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

1-پایان مدت و عدم تمدید آن.

2-تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله.

ماده 15: تشریفات خاتمه:

1-چنانچه به هر دلیلی قرارداد خاتمه یابد ضرورت دارد ضمن دعوت طرفین به صورت مکتوب و حداقل سه روز قبل، صورت جلسه تحویل با حضور ایشان تنظیم شود. مفاد این صورتجلسه تشریح وضعیت پروژه و تعیین شخص تحویل گیرنده می باشد.

2-+از تاریخ صورت جلسه فوق الذکر به مدت  یک ماه پس از راه اندازی و یا یه ماه پس از تاریخ تحویل  رفع کلیه عیوب و نواقص بدون اجرت بر عهده پیمانکار بوده و پس از مهلت مقرر و رفع نواقص احتمالی پروژه تحویل قطعی شده  محسوب میگردد.

3-در صورت عدم رفع نقص توسط پیمانکار  درمدت  یک ماه پس از راه اندازی و یا یه ماه پس از تاریخ تحویل  و یا رها نمودن پروژه و یا عدم تکمیل آن در مدت مقرر ، کارفرما می تواند موارد نقص یا تکمیل را  به حساب پیمانکار رفع نقص یا تکمیل نموده و با هزینه بالاسری 10 درصد از حساب پیمانکار کسر و یا از طریق چک ضمانت حسن انجام کار اقدام نماید، بدیهی است تهاتر هزینه های مورد اشاره با مطالبات پیمانکار مجاز بوده و در صورت بدهکار شدن حق پیگیری قانونی برای کارفرما محفوظ است.

ماده 16: پیوست ها:

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

1-مدارک هویتی طرف اول شامل ….

2-مدارک هویتی طرف دوم شامل ….

3-تصویر  اجازه نامه شهرداری برای تعمیرات و تغییرات نما و پیاده رو.

4-نقشه های معماری و نقشه های ساخت

5-برنامه زمان بندی قرارداد  

ماده 17 ـ  فورس ماژور و حوادث قهری:

جنگ , انقلاب ها , اعتصاب های عمومی , شیوع بیماری های واگیردار , سیل , زلزله , آتش سوزی های دامنه دار و مهارنشدنی , طوفان و حوادث مشابه که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد است و اجرای کار را غیر ممکن یا موجب تأخیر می نماید , حوادث قهری به شمار می رود و هیچیک از طرفین مسئول خسارت های وارده ناشی از تأخیر و تعطیل کار به طرف مقابل نمی باشد .

 

ماده 18: نسخ قرارداد :

این قرارداد در15 ماده و در دو نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    13  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی