حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری

به نام خدا

قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین قرارداد

 • طرف اول : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
 • طرف دوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می‌گردد.

ماده ۲ : موضوع قرارداد

عبارتست از مشارکت از طریق اعطای سرمایه توسط طرف اول به عنوان سرمایه گذار در طرح یا طرح های اقتصادی سرمایه پذیر یعنی طرف دوم برابر شرایطی که در این قرارداد درج شده است.

 • سرمایه موضوع این قرارداد به صورت نقدی و ریالی/ارزی بوده و مقرر است میزان …. ریال برابر شرایط مندرج (نقداً/از طریق واریز به حساب ……../طی چک شماره………) تسلیم سرمایه پذیر گردد. اجرایی شدن قرارداد حاضر منوط به تسلیم سرمایه می باشد.
 • سرمایه اولیه مقرر در این قرارداد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه قابلیت افزایش دارد، بدیهی است در صورت اقدام سرمایه گذار به هر نحو دیگری وجوه انتقال داده شده به سرمایه پذیر خارج از قرارداد حاضر محسوب و قرض تلقی می گردد.
 • این قرارداد تابع احکام مشارکت است لذا سرمایه پذیر هیچ گونه تعهدی در خصوص تحصیل سود ندارد.

ماده ۳ : مدت قرارداد

       این قرارداد از تاریخ اجرایی شدن آن بمدت ……….. ماه شمسی معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.

تبصره) پایان یافتن مدت قرارداد به منزله خاتمه آن بوده و چنانچه طرفین به هر نحو نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود مباردت ورزند چیزی بر عهده طرف مقابل نخواهد بود و استحقاقی بر اجرت المثل نیز ندارد لذا تاخیر در استرداد سرمایه و سود حاصله به هر طریقی که باشد به منزله تداوم قرارداد نبوده و تابع شرایط مندرج است.

تبصره ۲) چنانچه در هر زمان زیان وارده به سرمایه بیش از …. درصد آن گردد سرمایه گذار حق فسخ یکجانبه قرارداد را داشته و در صورتی که میزان ضرر از ….. درصد تجاوز نماید این قرارداد منفسخ محسوب و سرمایه پذیر ضامن استرداد الباقی سرمایه می باشد.

ماده ۴ : حق الزحمه

           نسبت به فعالیت های اقتصادی طرف دوم ایشان مستحق اجرتی جداگانه نبوده و قرارداد حاضر حق العمل کاری یا جعاله محسوب نمی گردد و صرفاً طرفین در منافع حاصله شریک خواهند بود.

تبصره۱) هزینه های لازم جهت انجام موضوع قرارداد به هر نحو که باشد اعم از مالیاتی و اداری و سایر هزینه ها قابلیت مطالبه جداگانه ندارد و از محل سرمایه یا منافع تحصیلی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲) چنانچه جهت موضوع سرمایه گذاری ضرورت اقتضا نماید تا اجرتی به فردی پرداخت شود در صورت اقدام توسط طرف دوم ایشان مستحق اجرت عرفی آن عمل است مگر آن که به نحو مکتوب توسط سرمایه گذار منع شده باشد.

ماده ۵ : شرایط قرارداد

 • مقرر شد سرمایه موضوع قرارداد در …………. مصرف گردد در عین حال سرمایه پذیر مجاز خواهد بود به صلاحدید خود به نحو دیگر نیز اقدام نماید و این موضوع موکول به اخذ رضایت سرمایه گذار نمی باشد.
 • سرمایه پذیر مجاز است در خصوص سرمایه اعطایی به نحو سرمایه گذاری نیز اقدام نماید.
 • این قرارداد جز در توارث قابل تسری به غیر نبوده و این امر نیز صرفاً شامل سرمایه گذار می باشد و در هر حال سرمایه پذیر حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر نخواهد داشت.
 • الحاق سرمایه جدید به مانند سرمایه گذار بوده و تابع توافق بعدی و تنظیم الحاقیه می باشد.
 • افشای اطلاعات مربوط به مشارکت سرمایه گذاری توسط طرفین ممنوع بوده و در صورت اقدام خلاف این مقرره کلیه خسارات وارده متوجه طرف نقض کننده تعهد می باشد.
 • مسئولیت پاسخگویی نسبت به اشخاص و مراجعه به دوایر دولتی یا قضایی و نحو آن بر عهده سرمایه پذیر بوده و سرمایه گذار مسئولیتی در این خصوص ندارد.

ماده ۶ : حسابرسی و تقسیم سود

 • سهم طرف اول در منافع حاصل ….. درصد و الباقی سود متعلق به طرف دوم می باشد که ایشان در پایان مشارکت پس از کسر سهم خود می بایست ظرف سه روز کاری اصل سرمایه و سود حاصل شده را (نقداً/از طریق واریز به حساب ……../طی چک شماره………) به سرمایه گذار تسلیم نماید. به ازای هر روز تاخیر در تادیه، …. درصد از سهم طرف دوم به نفع طرف اول کسر شده و در صورت تاخیر تا زمانی که کل سهم طرف دوم به نفع طرف اول انتقال یابد، سرمایه پذیر ضامن اصل سرمایه و کلیه منافع خواهد بود.
 • جهت بررسی نحوه مدیریت سرمایه، طرف اول می تواند در مقاطع زمانی ….. روزه نسبت به حسابرسی شخصاً یا ضمن توافق با سرمایه پذیر توسط غیر اقدام نماید. در هر حال این امر نباید مانع از فعالیت های طرف دوم گردد.
 • منافع حاصله تا زمان تقسیم مشمول شرایط مقرر برای اصل سرمایه بوده و تقسیم منافع حاصله صرفاً در پایان قرارداد صورت خواهد پذیرفت لذا شناسایی و معرفی سود موجبی برای مطالبه آن توسط طرف اول نمی باشد.

ماده ۷ : رفع اختلاف و داوری

         در صورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این قرارداد و یا اعلام خسارت و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در آن، ابتدا از طریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور مرضی الطرفین اقدام خواهد شد. نظر ایشان برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم حصول تراضی در انتخاب داور واحد هیات سه نفره داوری متشکل از نماینده واحد از سوی طرفین و درخواست ضم داور سوم از مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اقدام می شود.

تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.

ماده ۸ : قانون حاکم

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.

ماده۹ : شرایط تغییر مفاد قرارداد

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۱۰ : انحلال

       این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و طرفین ضمن عقد خارج لازم حق فسخ یکجانبه قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند لذا جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

 • پایان مدت و عدم تمدید آن.
 • تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله
 • اعمال حق فسخ قراردادی مندرج در قرارداد
 • موت یا حجر سرمایه پذیر

ماده ۱۱: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

 • مدارک هویتی طرف اول شامل ….
 • مدارک هویتی طرف دوم شامل ….
 • رسید تسلیم اصل سرمایه به طرف دوم.

ماده ۱۲: نسخ

این قرارداد در۱۲ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی