حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد مشارکت در راه اندازی رستوران

بسمه تعالی

مشارکت نامه

این مشارکت نامه راجع است به همکاری اطراف مذکور در ماده نخست در خصوص موضوع منصوص در ماده دوم و برابر شرایط مندرج در سایر مواد برابر اصول آزادی، اراده وتحت و حاکمیت ماده ده قانون مدنی.

ماده۱) طرفین

  • طرف اول : آقای …………            …………    به شماره شناسنامه   ………… و شماره ملی…………    ………… متولد  که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: ………..  .خیابان اصلی: ……….   ……….خیابان فرعی: ………………. کوچه: …………………………………………. پلاک ………… کدپستی: …………………………… شماره تلفن ثابت: ………………………همراه:………….
  • طرف دوم : آقای …………            …………    به شماره شناسنامه   ………… و شماره ملی…………    ………… متولد  که از این پس طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: ………..  .خیابان اصلی: ……….   ……….خیابان فرعی: ………………. کوچه: …………………………………………. پلاک ………… کدپستی: …………………………… شماره تلفن ثابت: ………………………همراه:………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند نشانی های مذکور در این ماده به عنوان اقامتگاه قراردادی ایشان تلقی گردیده لذا هر گونه تغییر در آن را الزاماً به صورت مکتوب و ضمن اخذ رسید به طرف مقابل اعلام خواهند نمود بدیهی است در غیر اینصورت تغییرات قابل لحاظ نمی باشد. همچنین هرگونه مکاتبه و یا مراسله صرفاً در نشانی های مذکور واجد اثر می باشد.

ماده۲) موضوع

این مشارکت نامه ناظر است به سرمایه گذاری در اداره و راه اندازی رستوران عربی با نام توافقی …………. از سوی طرفین که برابر مفاد این مشارکت نامه اقدام می گردد. تغییر نام منوط به توافق طرفین است و استفاده از آن برابر مفاد این مشارکت نامه در اختیار طرفین می باشد.

۲-۱ کیفیات و انواع  خدمات قابل ارایه در رستوران که قانونی بوده و با رعایت موازین اداره بهداشت و مطابق جواز کسب ماخوذه می باشد عبارت است از…………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲ ارایه خدمات بر اساس توافق طرفین صرفاً به صورت تک جنسیتی (مردانه) می باشد مگر آنکه در طول اجرای مشارکت نامه و بر اساس توافق طرفین به نحو دیگری تصمیم گیری شود.

۲-۳ هرگونه تغییر در نحوه کاربری رستوران راه اندازی شده منوط به حصول توافق طرفین است.

۲-۴ به عنوان اولین محل اجرای موضوع، اجاره نامه ای به شماره ………………… تنظیم گردیده است که ذکر نام طرف اول به صورت تنها به دلیل درخواست موجر بوده ولی تخصیص مورد اجاره به موضوع این مشارکت نامه مورد توافق طرفین بوده و حقوق و تکالیف ناشی از آن به مشارکت نامه حاضر تحمیل می شود.

ماده۳) آورده و سهام

با توجه به میزان آورده ، سهام طرفین به صورت ۴۱ درصد برای طرف اول و ۵۹ درصد برای طرف دوم مورد توافق قرار می گیرد.

۳-۱ آورده طرف اول عبارتست از جواز کسب به شماره …. و میزان ۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صدوپانزده میلیون تومان) برابر صورت هزینه های پیوستی.

۳-۲ آورده طرف دوم عبارتست از اداره رستوران و  میزان ۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد و شصت و پنج میلیون تومان) برابر صورت هزینه های پیوستی.

۳-۳ امضای این مشارکت نامه به منزله تایید مراتب سهام و آورده طرفین می باشد و در مورد آن بخش از آورده که هنوز محقق نشده است ایجاد تکلیف می نماید.

۳-۴ طرف اول نسبت به امر تهیه جواز و استعمال آن در موضوع مشارکت و طرف دوم نسبت به حق مدیریت اعلام و اقرار می نمایند به صورت تبرئی اقدام و هیچ گونه مطالبه ای از طرف مقابل در این خصوص ندارند.

۳-۵ طرف دوم موافقت می نماید چنانچه طرف اول ظرف سه ماه از تاریخ امضای این مشارکت نامه مبلغ توافقی ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ایشان تسلیم نماید نه درصد از سهام خود را به طرف اول انتقال داده و سهام ایشان برابر گردد، بدیهی است در صورت عدم اقدام ظرف مهلت مذکور جهت خرید سهام، جلب رضایت طرف دوم توسط طرف اول ضروری بوده و مبلغ یاد شده در پس از مدت مذکور موجد حق نمی باشد لذا در صورت عدم توافق الزام به فروش سهام مقدور نمی باشد.

۳-۶ تهیه جواز کسب و رفع موانع قانونی متناسب با موضوع مشارکت نامه بر عهده طرف اول است و ایشان شخصاً مسئولیت پی آمدهای ناشی از آن و امکان انتفاع قانونی با توجه به جواز را در خصوص مشارکت بر عهده می گیرند لذا چنانچه خلاف این امر موقتا یا دائما ظهور و یا بروز نماید طرف دوم بدون توجه به ماده ۷ می تواند نسبت به فسخ مشارکت نامه اقدام نماید که در این صورت موجودی صندوق ها پس از کسر بدهی به نسبت سهام تقسیم و معادل ریالی آورده طرف دوم می بایست به ایشان توسط طرف اول پرداخت گردد. در این صورت چون فسخ از جانب طرف دوم بوده است ایشان در حقوق مکتسبه مشارکت غیر از موجودی صندوق ها (اعم از لیست مشتریان، برند و …) سهمی نداشته و تماماً به طرف اول تعلق خواهد داشت.

ماده ۴) صندوق ها

جهت اداره موضوع مشارکت و همچنین رشد و توسعه آن دو صندوق به شرح این ماده ایجاد می گردد.

۴-۱ صندوق جاری: صندوقی است که تمام وجوه ناشی از اجرای مشارکت نامه بدان اختصاص می یابد و از محل ان هزینه های جاری رستوران من جمله قبوض، شارژ ساختمان، دستمزد کارکنان و تهیه مواد اولیه تامین می شود. چنانچه در پایان هر ماه پس از کسر هزینه ها سود خالص در صندوق باشد … درصد آن به صندوق انباشته اختصاص و الباقی به عنوان سود مشارکت برابر سهام طرفین تقسیم خواهد شد. بدیهی است چنانچه در پایان ماه سودی حاصل نشده و کسری وجود داشته باشد طرفین برابر سهام خود مکلف به جبران ضرر می باشند.در این خصوص چنانچه احدی از شرکا سهم کسری خود را (که می تواند بستانکاری بابت خرید اقلام و پرداخت دستمزد و… نیز باشد) ظرف مهلت ده روز از تاریخ اعلام، پرداخت ننماید طرف مقابل می تواند مبادرت به تامین وجه مزبور نماید که در این صورت، سهام وی افزایش یافته و از سهام طرف بستانکار به نسبت کاسته خواهد شد.

۴-۲ صندوق انباشته: موجودی این صندوق با توافق طرفین در یکی از بانک های کشور سپرده گذاری شده و موضوع آن گسترش کسب و کار خواهد بود و برداشت از آن جز در موارد توافق طرفین و یا انحلال مشارکت ممکن نمی باشد.

۴-۳ نحوه اداره صندوق جاری و انباشته تابع توافق طرفین است ولی به هرحال موجودی آن در ترازنامه مالی(موضوع بند ۵-۱۱) منعکس می کردد.

۴-۴ در غیر مورد هزینه های دارای نرخ معین(قبوض، دستمزد، بیمه) و یا مظنه بازاری مشخص(مواد اولیه) طرف اقدام کننده مکلف است پیش فاکتور تهیه و امضای طرف مقابل را اخذ نماید و یا اینکه برابر صورتجلسه ای اقدام به تحصیل اجازه نموده و اقدام نماید در غیر اینصورت مابه التفاوت قیمت متوسط با هزینه انجام شده بر عهده عامل خواهد بود.

۴-۵ اعمال هزینه های غیر متعارف منوط به اقدام خارج از صندوق می باشد.

ماده ۵) شرایط

۵-۱ جهت اداره رستوران طرف دوم به عنوان مدیر انتخاب و وظیفه اداره آن بر عهده ایشان می باشد. در این راستا وی مکلف است در زمان دایر بودن رستوران به مدت روزانه حداقل … ساعت در محل حضور داشته باشد.امور مدیریت موضوع مشارکت نامه با نظر طرف دوم و توسط ایشان صورت می پذیرد، طرف اول می تواند نقطه نظرات خود را جهت بهبود کسب و کار به ایشان اعلام نماید و مسئول تصمیم گیری در نحوه مدیریت طرف دوم می باشد. طرف اول می تواند در هر زمان که لازم بداند به نحوی که مخل امر اداره نباشد، از امور داخلی رستوران (موضوع مشارکت) کسب اطلاع نماید و طرف دوم نمی تواند از این امر ممانعت به عمل آورد.

۵-۲ ساعت کاری رستوران در ابتدا از ساعت …. الی … تعیین می شود که بنابر شرایط تحمیلی منجمله اماکن و یا توافق طرفین قابل تغییر خواهد بود همچنین ارایه خدمات در …. روز هفته مقرر می باشد.

۵-۳ تعداد پرسنل لازم برای شروع کار … نفر به شرح زیر توافق می گردد که پرداخت حقوق و مزایای ایشان برابر صورتجلسه سالانه صورت می گیرد. استخدام و اخراج پرسنل حتی المقدور با توافق طرفین خواهد بود لکن در شرایط عدم حصول، نظر طرف اداره کننده اولی می باشد.

۵-۴ هرگونه مراوده خارج از عرف با پرسنل توسط شرکا ممنوع بوده و روابط مالی، استخدامی با ایشان صرفاً از طریق طرف دوم و برابر شرایط پیشتر توافق شده خواهد بود.

۵-۵ تاسیس شعبه و یا اعطای نمایندگی جز در توافق غیر ممکن است و با عنایت به اینکه برند ناشی از این مشارکت نامه و نیز لیست مشتریان و سایر حقوق مکتسبه ملموس و غیر ملموس آن برابر سهام در اختیار طرفین است؛ هرگونه اقدام یکسویه از سوی احد شرکا واجد مسئولیت حقوقی و کیفری(خیانت در امانت) بوده و علاوه بر ضرورت جبران تام خسارات ایرادی به طرف مقابل، ۵ درصد از سهام ایشان نیز به عنوان جریمه کسر و به نفع طرف مقابل لحاظ خواهد شد. اعمال این جریمه منوط به اثبات مورد ادعا در مراجع رسمی می باشد.

۵-۶ طرفین مکلف هستند در ابتدای سال مالی که با توافق اردیبهشت تعیین می گردد ضمن تنظیم صورتجلسه ای ابتدا ترازنامه مالی سال قبل را تصویب و خط مشی سال جاری را تعیین نمایند،  که شامل تعداد پرسنل، ساعات کاری، خدمات قابل ارایه و نیز هزینه های آن و سایر موارد مورد لزوم.

۵-۷ هیچ شریکی نمی تواند بدون اذن شریک دیگر سهم خود را به دیگری انتقال دهند و طرفین ضمن عقد خارج لازم حق واگذاری خود را سلب نمودند. مگر آنکه سه ماه پیش طی صورتجلسه ای طرفین موافقت خود را با امر فروش، اظهار و اعلام نمایند. در اینصورت شرایط واگذاری در صورتجلسه قید و چانچه حاصل گردد منشا اثر خواهد بود که من جمله آن تعیین تکلیف مدیریت، اجاره نامه و جواز است.

۵-۸ طرف دوم در اداره موضوع مشارکت ماذون می باشد.

۵-۹ کلیه مسئولیت ها ناشی از اجرای مفاد و موضوع مشارکت نامه جز در موارد مصرح در آن به هر نحو که ایجاد شده باشد بر عهده طرفین است مگر انکه بر اساس قانون یا عرف، ناشی از تعدی و تفریط احد شرکا باشد که در اینصورت ایشان شخصا مسئولیت خواهند داشت.

۵-۱۰ مدت مشارکت ابتدائا تا پایان قرارداد اجاره (سه سال) می باشد که در صورت توافق طرفین به صورت سالانه قابل تمدید خواهد بود.

۵-۱۱ طرف اداره کننده موضوع مشارکت مکلف است در پایان هر ماه صورت هزینه ها و در آمد را در قالب ترازنامه تنظیم و به تایید طرف دیگر برساند، در صورتی که طرف دیگر متعذر از دریافت ترازنامه باشد بوسیله پست سفارشی به محل وی ارسال و عدم اعتراض ظرف سه روز از تاریخ دریافت به منزله قبول مفاد آن خواهد بود.

۵-۱۲ طرف دوم در امر مدیریت موضوع مشارکت مکلف به حسن امانت داری و تعهد کاری می باشد و از این حیث مسئول است.

۵-۱۳ تعیین خط مشی کسب و کار مطابق صورتجلسه سالانه خواهد بود و اعمال آن ، به انحا ممکنه مثل تبلیغات و تخفیف ها و میزان تنخواه و .. بر عهده طرف دوم است.

ماده۶) داوری

به عنوان شرط مستقل طرفین توافق می نمایند کلیه سوء برداشت از مشارکت نامه حاضر و یا اختلاف های معلول اجرای این مشارکت نامه را به داوری ارجاع دهند.

۶-۱ در زمان بروز اختلاف بدواً طرف مقابل از طریق ارسال نامه ای با مضمون موضوع مورد اختلاف مطلع خواهد شد و وی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت نسبت به رفع اختلاف اقدام نماید.

۶-۲ در غیر اینصورت موضوع به داوری مرضی الطرفین ارجاع و نظر ایشان برای طرفین لازم الرعایه است. در صورت عدم امکان تراضی در تعیین داور واحد؛ موضوع در صلاحیت مراجع قضایی می باشد.

ماده۷) انحلال

۷-۱ مشارکت حاضر برای طرفین لازم بوده و جز در پایان مدت و یا توافق طرفین قابل انحلال نمی باشد. در هر حال در پایان مشارکت تقسیم منافع حاصله و وجوه صندوق بر اساس سهام صورت می گیرد همچنین مبلغ رهن مورد اجاره و نیز اقلام خریداری شده نیز مشمول نصاب مقرر است. در صورت عدم حصول تراضی در نحوه تقسیم اموال غیر نقدی، باید نسبت به فروش آن اقدام گردد و ماحصل برابر سهام تقسیم می شود.

۷-۲ در صورت موت یا حجر احد طرفین بقای شراکت در صورتی خواهد بود که قائم مقام طرف متوفی یا محجور ظرف یک ماه تمایل خود نسبت به ادامه مشارکت را اعلام نماید در غیر اینصورت طرف دیگر مخیر خواهد بود بین انحلال مشارکت و یا اقدام به خرید سهام طرف متوفی یا محجور شخصا یا توسط ثالث ظرف سه ماه از تاریخ حدوث فوت یا حجر، در این مدت سهم طرف ملحوظ و به قائم مقام وی پرداخت خواهد شد و چنانچه سودی حاصل نشده باشد از سهام وی کس گذاشته می شود. مفاد این بند اقتضا دارد در صورت ادامه مشارکت و یا در فرجه سه ماهه کلیه حقوق و تکالیف ، متوجه قائم مقام مذکور باشد مفاد این بند در زمان صحت عقل و سلامت جسم طرفین و من دون الاکراه تنظیم گردیده و امضای ذیل مشارکت نامه موید این امر است.

۷-۳ همچنین شرکا در هر زمان که مورد توافق هردوی ایشان باشد می تواند تصمیم به اقاله مشارکت نامه گرفته و انرا منحل نمایند.

ماده۸) پیوست ها

این مشارکت نامه دارای مدارک زیر به عنوان پیوست و جزء لاینفک آن می باشد. طرفین با امضای تصویر مدارک یاد شده صحت و اصالت تصویر و برابری آن با اصل مدارک را اعلام و اقرار می نمایند لذا کلیه پیوست ها الزاما به امضای هر دو طرف می رسد. آندسته از پیوست هایی که در طول مشارکت ایجاد می شود ضمن امضا ، برای طرف دیگر ارسال خواهد شد.

۸-۱ مدارک هویتی طرفین شامل کپی کارت ملی و شناسنامه

۸-۲ اجاره نامه شماره ….

۸-۳ ترازنامه های ماهانه و سالانه

۸-۴ قرداد های مربوط به خرید اقلام و استخدام کارکنان

۸-۵ فاکتور ها و پیش فاکتور های مربوط به خریدها

ماده۹) سایر

این مشارکت نامه در تاریخ …………………. و در دو نسخه با حکم واحد شامل نه ماده و ۶ صفحه و در حضور شهود امضا کننده ذیل صفحات تنظیم، تحریر و به امضای طرفین رسیده و نسخ طرفین مبادله گردید شایان ذکر است سایر مواردی که در این مشارکت نامه تعیین تکلیف نشده است اول تابع توافق طرفین و بعدا به عرف مراجعه خواهد شد و اختلاف نظر در برداشت از عرف تابع ماده ۶ می باشد.

چنانچه نیازمند مشاوره در این خصوص هستید به اینجا مراجعه فرمایید.

error: غیرقابل کپی