حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد فروش سهام و مشارکت

به نام خدا

قرارداد فروش سهام و مشارکت

پیرو شق الف از بند ده ماده چهار تفاهم نامه شماره …. مورخ …. این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین قرارداد

  • طرف اول : آقای …….به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
  • طرف دوم : …………………….. به شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد.

ماده ۲ : موضوع قرارداد

عبارتست از انتقال بخشی از سهام شرکت تامین و توسعه نوین تیسفون به آقای دادگسترنیا ما به ازای تملیک ………… به ارزش تقریبی …………….ریال و نیز مشارکت ایشان در امور شرکت .

طرفین اعلام می دارند نسبت به ارزش واقعی عوضین معامله مطلع بوده و با علم آگاهی نسب به موضوع مندرج در این قرارداد اقدام می نمایند.

ماده ۳ : مدت قرارداد

       مشارکت طرفین مادامی است که شرکت برقرار باشد.

ماده ۴ : میزان سهام

           میزان سهام اختصاص یافته به طرف اول برابر ……..درصد تعیین می گردد.

  • تشریفات انتقال سهم الشرکه از سوی طرف دوم پی گیری خواهد شد و مقرر است در اسرع وقت اقدام نمایند.

تبصره۱) هزینه های لازم جهت انجام موضوع قرارداد قابلیت مطالبه جداگانه ندارد و مشمول حق الزحمه پیش بینی شده می باشد.

تبصره۲) میزان حق الزحمه با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر بوده و تغییرات بازار تاثیری بر آن ندارد.

ماده ۵ : شرایط قرارداد

  • انتقال سهام اختصاص یافته به……….. به غیر محدود نمی باشد لکن طرفین توافق نمودند انتقال سهام با توافق طرفین باشد.

ماده ۶ : رفع اختلاف و داوری

         در صورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این قرارداد و یا اعلام خسارت و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در آن، ابتدا از طریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور مرضی الطرفین اقدام خواهد شد. نظر ایشان برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم حصول تراضی در انتخاب داور واحد هیات سه نفره داوری متشکل از نماینده واحد از سوی طرفین و درخواست ضم داور سوم از مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اقدام می شود.

تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.

ماده ۷ : قانون حاکم

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.

ماده۸ : شرایط تغییر مفاد قرارداد

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۹: نسخ

این قرارداد در ۹ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی