حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد ساخت و اجرای سازه نیروگاهی

به نام خدا

قرارداد ساخت و اجرای سازه نیروگاهی

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین قرارداد

 • طرف اول : شرکت ت…. (مسئولیت محدود) به شمار ثبت ….و شماره شناسه ملی ….ثبت شده دراداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران با نمایندگی …. .که از این پس طرف اول (کارفرما) خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: تهران خیابان اصلی: …….کوچه: ………….پلاک …واحد ….. کدپستی: ……شماره تلفن: .-….
 • طرف دوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شمار ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف دوم (مجری) خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می باسیت به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد.

ماده ۲ : موضوع قرارداد

عبارتست از مطالعات مربوط به طراحی ، ساخت و اجرای سازه نیروگاه‌های خورشیدی به مشخصات ذیل:

 • ظرفیت نیروگاه خورشیدی …. مگاوات می باشد.
 • محل اجرای نیروگاه ها جواد آباد ورامین برابر نقشه های پیوست شماره ۳ می باشد.
 • کلیه عملیات مقدماتی و لازم جهت طراحی و نصب سازه ها من جمله آزمایش مکانیک خاک بر عهده طرف دوم(مجری) بوده و این عملیات با هزینه ایشان و مسئولیت فنی جزو تعهدات طرف دوم محسوب است.

ماده ۳ : مدت قرارداد

       این قرارداد از تاریخ ………………… لغایت …………………. بمدت ……….. ماه معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.

تبصره۱) پایان یافتن مدت قرارداد و نیز عدم مجاز شدن تاخیرات به وجود آمده به منزله خاتمه قرارداد بوده و چنانچه طرفین به هر نحو نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود مبادرت ورزند چیزی بر عهده طرف مقابل نخواهد بود و استحقاقی بر اجرت المثل نیز ندارد. بدیهی است در صورتی که تاخیرات طرف دوم از سوی طرف اول مجاز تلقی شود و یا برابر ماده ۶ مجاز گردد زمان مزبور به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

تبصره۲) طرفین می توانند ضمن توافق با یکدیگر عندالزوم نسبت به افزایش مدت طی تنظیم الحاقیه اقدام نمایند.

ماده ۴ : حق الزحمه

           حق الزحمه توافق شده جهت اجرای کامل موضوع قرارداد برابر     تعیین می شود که جزئییات آن به شرح ذیل است:

 • ……. ریال جهت طراحی بر اساس…….
 • ……. ریال جهت ساخت بر اساس…….
 • نحوه پرداخت حق الزحمه به صورت ریالی و متناسب با پروژه به صورت پنجاه درصد پیش پرداهت و الباقی پس از پایان کار می باشد.

تبصره۱) هزینه های لازم جهت انجام موضوع قرارداد قابلیت مطالبه جداگانه ندارد و مشمول حق الزحمه پیش بینی شده می باشد. هیچ گونه ادعایی در خصوص هزینه هایی مانند دستمزد، انتقال و… مورد قبول نخواهد بود.

تبصره۲) میزان حق الزحمه با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر بوده و تغییرات بازاری به هیچ عنوان تاثیری بر آن ندارد.

ماده ۵ : شرایط قرارداد

 • طرف دوم متعهد است در راستای انجام موضوع قرارداد کلیه قوانین آیین نامه ها و استانداردهای رایج را ملاک عمل قرار داده و مطابق آن عمل نماید.
 • عملیاتی شدن قرارداد حاضر از تاریخ تنظیم صورتجلسه ابلاغ مدارک بوده و طرف دوم متعهد است ظرف یک هفته از تاریخ امضای قرارداد نسبت به تحویل جدول زمانی موضوع قرارداد اقدام نمایند.
 • قرارداد حاضر شامل کلیه عملیات موضوع قرارداد است و منحل به اجزای آن نمی باشد.
 • شروع عملیات اجرایی پروژه هم زمان با تسلیم ضمانت نامه های بانکی و نیز تحویل زمین به مجری ضمن تنظیم صورتجلسه ای ممضی توسط طرفین مشخص می گردد.
 • تاخیر از برنامه زمانی که حداکثر تا زمان پایان مدت توافق شده در ماده ۳ می باشد غیر مجاز تلقی و روزانه …. ریال به عنوان جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.
 • هر گونه رفع عیب در طول دوره تحویل موقت به هزینه کرد مجری بر عهده ایشان بوده و در صورت استنکاف کارفرما با اعمال ۳۰ در صد بالاسری به هزینه کرد ایشان می تواند اقدام به رفع نقص؛ عیب و یا تکمیل پروژه نماید بدیهی است تهاتر هزینه های بر عهده مجری با مطالبات ایشان ممکن بوده و در صورت عدم تکافو قابل مطالبه می‌باشد.
 • مدت تحویل موقت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل موقت به مدت …. ماه تعیین می شود که بعد از آن صورتجلسه تحویل قطعی پس از رفع عیوب تنظیم خواهد گردید. جهت تنظیم صورتجلسه تحویل موقت مجری مراتب اتمام پروژه را به کارفرما اعلام می نماید و حداکثر ظرف سه روز کاری صورتجلسه تحویل موقت تنظیم خواهد گردید چنانچه کارفرما پروژه را تکمیل نداند مراتب تنظیم صورتجلسه برابر ماده ۶ پی گیری خواهد گردید.
 • با توجه به اینکه کافرما پس از بهره برداری مباردت به بیمه نمودن پروژه می نماید چنانچه ناشی از عملیات منتسب به مجری خسارتی به پرژه وارد آید جبران خسارت توسط شرکت بیمه نافی مسئولیت مجری نبوده و علاوه بر مدت تحویل موقت نیز مجری مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
 • تاخیر در اجرای کار مطابق برنامه زمانی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و صرفاً در موارد مشروحه زیر قابل قبول خواهد بود:
 1. در صورت رخ دادن شرایط فورس ماژور(قوه قاهره) که عبارتست از شرایط غیر قابل پیش بینی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل انتساب بودن به طرفین که مانع اجرای کار شود مانند: جنگ، انقلاب و اعتصاب عمومی، آتش سوزی غیر قابل مهار، سیل، زلزله و نحو آنها.
 2. مورد قبول قرار گرفتن درخواست تاخیر از سوی کارفرما.
 • تعطیلی کارگاه منتسب به کارفرما.

ماده ۶ : رفع اختلاف و داوری

         در صورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این قرارداد و یا اعلام خسارت و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در آن، ابتدا از طریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور مرضی الطرفین اقدام خواهد شد. نظر ایشان برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم حصول تراضی در انتخاب داور واحد هیات سه نفره داوری متشکل از نماینده واحد از سوی طرفین و درخواست ضم داور سوم از مرکز اتاق بازرگانی تهران اقدام می شود.

تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.

ماده ۷ : قانون حاکم

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد و کلیه آیین نامه های فنی و مقررات ایمنی مورد نظر است.

ماده۸ : شرایط تغییر مفاد قرارداد

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۹ : انحلال

       این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

 • پایان مدت و عدم تمدید آن.
 • تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله
 • اعمال حق فسخ قراردادی ناشی از عدم انجام تکالیف قراردادی پس از یک بار تذکر کتبی و تکرار آن.

ماده ۱۰: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

 • مدارک هویتی طرف اول شامل ….
 • مدارک هویتی طرف دوم شامل ….
 • نقشه های محل اجرای نیروگاه ها
 • جدول زمانی انجام امور موضوع قرارداد
 • صورت جلسات اجرای کار و صورت وضعیت انجام موضع قرارداد

ماده ۱۱: نُسخ

این قرارداد در۱۱ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی