حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

صورتجلسه فسخ و استرداد چک

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

صورتجلسه

در تاریخ    /…. در خصوص قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات خاکبرداری و تحکیم دیواره گود پروژه ………….. طرفین قرارداد بدون اکراه و اجبار و در سلامت عقل، آقای ………. از یک سو و از سوی دیگر آقای ……… حاضر شده و ضمن امضای ذیل صورتجلسه حاضر شده و مراتب ذیل را اعلام و توافق نمودند:

۱٫        استرداد چک شماره … به مبلغ … عهده …. از سوی پیمانکار صورت پذیرفت.

۲٫        سفته های شماره … مبلغ … به آقای شریفی مسترد گردید.

۳٫        قرارداد موصوف از سوی طرفین منحل شده اعلام و بدیهی است هیچ گونه ادعایی از این به بعد در خصوص هیچ یک از مفاد آن از ناحیه طرفین مسموع نخواهد بود.

نظر به مراتب فوق طرفین اعلام می دارند حق هرگونه اعتراضی در خصوص قرارداد فوق و یا مسایل مربوط به اجرای آن من جمله هزینه های مترتبه و یا خسارات وارده ناشی از آن قرارداد و یا نحوه اجرای آن و نیز هر مساله دیگری تحت هر عنوان در روابط ناشی از آن را از خود سلب و شاقط می نمایند. مراتب فوق در حضور شهود امضا کننده ذیل است که با امضای ذیل صورتجلسه مفاد آنرا تایید می نمایند. به عنوان پیوست تصویر اسناد مبادله شده منضم می باشد.

 

 

محل امضای پیمانکار                                                    محل امضای کارفرما

 

 

محل امضای شاهد اول                                                محل امضای شاهد دوم

 

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

error: غیرقابل کپی