حمیدرضا حقیقت گو
رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی توسط بانک

رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی توسط بانک

رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی اختیار رفع سواثر از چکهای برگشتی را به بانکها واگذار کرد

🔹بانکها راسا می توانند در سامانه چکهای برگشتی نسبت به رفع سواثر از این چک ها پس از پایان مدت مرور زمان ۳ ساله منوط به عدم شکایت کیفری یا حقوقی درخصوص چک اقدام نمایند.
🔹 بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک:
یکی از راههای رفع سواثر چک، سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده است.

error: غیرقابل کپی