حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

تفاهم نامه تهاتر

به نام خدا

تفاهم نامه تهاتر

این تفاهم نامه برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین تفاهم نامه

 • طرف اول : آقای……به شماره شناسنامه………… و شماره ملی………… ………… متولد ………… با که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
 • طرف های دوم :……. به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… و نیز آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس مجتمعاً طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه هر دوی ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در این تفاهم نامه رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر از نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود و موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد.

ماده ۲ : موضوع تفاهم نامه

عبارتست از تهاتر حق سرقفلی متعلق به طرف دوم با املاک معرفی شده از سوی طرف اول و نیز پرداخت نقدی الباقی ارزش سرقفلی به طرف اول.

 • حق سرقفلی طرف دوم مربوط است به ملک تجاری با متراژ (….مترمربع همکف بعلاوه …..مترمربع بالکن) واقع در تهران میدان …… پلاک …. که در در زمان تحریر این تفاهم نامه شغل دایر در آنجا …. می باشد. ملک مذکور دارای پلام ثبتی …… بوده و مالک اعیانی آن ………. می باشد. ارزش ریالی سرقفلی یاد شده ………د میلیون تومان تعیین می گردد.
 • در مقابل بند فوق ……. باب آپارتمان به مشخصات زیر واقع در مجتمع ………به نشانی ………. به تملک طرف دوم در می آید. مجتمع یاد شده دارای پلاک ثبتی به شماره …. می باشد.
 • آپارتمان به متراژ ……متر مربع واقع در طبقه دوم به آقای …… اختصاص می یابد و ارزش ریالی آن متر مربعی …. ریال و مجموعاً …….. ریال می باشد.
 • آپارتمان به متراژ …..متر مربع واقع در طبقه چهارم به آقای …..اختصاص می یابد و ارزش ریالی آن متر مربعی …. ریال و مجموعاً …….. ریال می باشد.
 • آپارتمان به متراژ ….. متر مربع واقع در طبقه ….. به آقای ….. …اختصاص می یابد و ارزش ریالی آن متر مربعی …. ریال و مجموعاً …….. ریال می باشد.
 • آپارتمان به متراژ ….. متر مربع واقع در طبقه ….. به آقای ….. ..اختصاص می یابد و ارزش ریالی آن متر مربعی …. ریال و مجموعاً …….. ریال می باشد.
 • مقرر است الباقی ارزش ریالی سرقفلی نقداً و به میزان ….. ریال از سوی طرف اول  پرداخت گردد.

ماده ۳ : مدت تفاهم نامه

       این تفاهم نامه از تاریخ امضا لغایت ۱۵ روز کاری معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل تفاهم نامه و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.

تبصره) با عنایت به اینکه طرف اول قصد دارد سرقفلی یاد شده را به …….واگذار نماید لذا در صورتی که تاییدیه……مهلت فوق الذکر علی رغم اعلام طرف اول به بانک ارایه نشود این تفاهم نامه تا زمان اعلام مراتب تایید و یا رد ؛ معتبر می باشد که در هر حال از سی روز متجاوز نخواهد بود و در صورت پایان مدت اعتبار و عدم اقدام ……..کلیه شروط و قیود تفاهم نامه کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده ۴ : شرایط تفاهم نامه

 • حقوق مالی مربوط به تجویز انتقال منافع(حق مالکانه) و نیز تجویز تغییر شغل بر عهده طرف اول بوده و بهای تعیینی در مورد سرقفلی بدون در نظر گرفتن این دو حق مورد توافق قرار گرفته است. ضمناً طرف اول مکلف است تا رضایت مکتوب مالک اعیانی را تحصیل و به طرف دوم تسلیم نماید.
 • طرفین اظهار و اعلام می دارند که از قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی عوضین(سرقفلی و آپارتمانها) مطلع بوده و طیب خاطر نسبت به امضای این تفاهم نامه اقدام نموده اند از این رو کلیه خیارات متصوره من جمله غبن فاحش بل افحش را از خود سلب و ساقط نموده و در حال و آینده هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت و تعییرات احتمالی قیمت عوضین تاثیری در روابط فی مابین ندارد.
 • تنظیم سند صلح سرقفلی از سوی طرف دوم به ذی نفعی …….. (برابر اعلام و خواست طرف اول) حداکثر پس از … روز کاری از زمان اعلام تاییدیه بانک می بایست صورت پذیرد.
 • همزمان با تنظیم سند بخش نقدی از سوی طرف اول در قالب دو چک بانکی مجزا به نام طرف(های) دوم پرداخت می شود.
 • چنانچه پس از پایان مدت مذکور در بند ۴-۳ علی رغم تهیه چک بانکی فوق الاشاره، طرف دوم نسبت به تنظیم سند اقدام ننماید علاوه بر امکان الزام ایشان به طرق قانونی ، روزانه …. ریال به عنوان خسارت تعیین و طرف دوم مکلف به پرداخت آن به طرف اول می باشد. طرف اول می تواند مبلغ خسارت را از بخش نقدی بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف کم نماید.
 • هم زمان با تحریر سند صلح سرقفلی ، کلید آپارتمان های یاد شده ضمن تنظیم صورتجلسه ای به طرف دوم تقدیم خواهد شد. عدم تحویل هر یک از آپارتمانها علی رغم تنظیم سند صلح سرقفلی ، طرف دوم را مستحق دریافت روزانه … ریال خسارت به ازای هر آپارتمان می نماید.
 • طرف اول مکلف و متعهد است تا ظرف …… روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل هر آپارتمان نسبت به تهیه اسناد مالکیت اعم از صورتمجلس تفکیکی، پایانکارو نیز سند تفکیک شده تک برگ آپارتمان (افرازی) اقدام نماید خسارت مذکور در بند ۴-۶ در این خصوص نیز قابل اعمال می باشد.

ماده ۵ : رفع اختلاف و داوری

         در صورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این تفاهم نامه و یا اعلام خسارت و یا اجرای مفاد تفاهم نامه و تعهدات مندرج در آن، ابتدا از طریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور  مرضی الطرفین اقدام خواهد شد. نظر ایشان برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم حصول تراضی در انتخاب داور واحد هیات سه نفره داوری متشکل از نماینده واحد از سوی طرفین و درخواست ضم داور سوم از مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اقدام می شود.

تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.

ماده ۶ : قانون حاکم

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.

ماده۷ : شرایط تغییر مفاد تفاهم نامه

 چنانچه در طول اجرای تفاهم نامه تغییر بند یا ماده ای از تفاهم نامه ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۸ : انحلال

       این تفاهم نامه تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

 • پایان مدت اعتبار و عدم تمدید آن.
 • عدم تایید محل (ملک سرقفلی).
 • تراضی طرفین.

ماده ۹: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک تفاهم نامه محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

 • مدارک هویتی طرف اول شامل ……
 • مدارک هویتی طرف دوم شامل…….
 • مدارک ثابت کننده مالکیت طرف دوم نسبت به حق سرقفلی یاد شده شامل …….
 • مدارک ثابت کننده مالکیت طرف اول نسبت به آپارتمان های یاد شده شامل …….

ماده ۱۰: نسخ

این تفاهم نامه در ۱۰ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی