حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

اظهارنامه فسخ مشارکت در ساخت

اظهارکننده: نام شما

اظهارشوندگان : …. و ….

موضوع اعلام مراتب فسخ قرارداد و عزل وکلا

اظهارشندگان محترم با سلام و احترام با عنایت به اینکه از زمان انعقاد قرارداد شماره ……مورخ ../…/…تا کنون هیچ گونه اقدام عملی در راستای مشارکت فی مابین محقق نشده است لذا با در نظر گرفتن حق فسخ مستفاد از مواد ۵۷۸ و ۵۸۶ قانون مدنی بدینوسیله مراتب فسخ یک جانبه قرارداد مورد اشاره ،  به اطلاع شما میرسد بدیهی است به همین مناسبت وکالت اعطایی اینجانب به موجب سند شماره ……تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره …..تهران نیز توجها به ماده ۶۸۹ منفسخ بوده و وکلای سند یاد شده از این تاریخ معزول می باشند  النهایه با در نظر گرفتن انتفای قراراداد و عزل وکلا ، بقای اسناد مالکیت موضوع مشارکت (با پلاک ثبتی … . ) در ید اظهارشوندگان بلاوجه بوده لذا مستدعی است از تاریخ دریافت اظهارنامه ظرف مدت ۷ روز نسبت به استرداد آن اقدام فرمایید بدیهی است در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های حقوق و کیفری در خصوص سند مورد اشاره متوجه اظهارشوندگان محترم خواهد بود.

در نظر داشته باشید ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ممکن بوده و جهت مراجعه حتما کارت ملی و آدرس دقیق اظهارشونده را باید همراه داشته باشید. ارسال اظهارنامه جز در موارد منصوص قانونی ضروری نیست ولی در جهت اثبات دعوا موثر است. چنانچه در این حخصوص نیاز به مشورت بیشتر دارید با من در ارتباط باشید.

error: غیرقابل کپی