حمیدرضا حقیقت گو
ضرورت مشاوره

ضرورت مشاوره

مشاوره به مثابه پیشدارویی است که هم از لحاظ هزینه ارزشمند است و هم از سوی دیگر کارایی آن با توجه به زمان مورد استفاده به مراتب بیشتر می باشد.

مراجعه به وکیل در بسیاری از موارد اگر پیش از بروز اختلاف اتفاق افتد از یک سو می تواند آثار مالی کمتری را به فرد تحمیل نماید و از سوی دیگر آرامش فکری بیشتری را به همراه داشته باشد شاید از همین روست که توصیه های بسیاری شده است تا انسان ها روابط خود را مثلا از طریق کتابت تنظیم نمایند اما باید بپذیریم دامنه وسیع مراودات امروزی امر تنظیم روابط را از یک موضوع پیش پا افتاده بدل به بحث حساس و اساسی نموده است.

به همین منظور با استفاده از بستر فضای مجازی شما می توانید با من در ارتباط باشید و یا سوال های خود را اینجا طرح نمایید.

error: غیرقابل کپی