حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

مشارکت احداث مولد برق مقیاس کوچک

بسمه تعالی

این قرارداد بین اشخاص موضوع ماده یکم و بر اساس شرایط آتی تحت اصول آزادی و اراده و حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران منعقد می گردد.

ماده1) طرفین

 1. آقا/خانم/شرکت مصلی ….. به شماره شناسنامه/شمار ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
 2. شرکت تامین و تسعه نوین تیسفون به شمار ثبت ………… و شناسه ملی ………… ………… ثبت شده در………… با نمایندگی………… ………… که از این پس طرف دوم خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره1) طرفین اعلام نمودند کلیه مراسلات و مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی به عنوان اقامتگاه قراردادی موجد اثر بوده و در غیر اینصورت اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

تبصره2) به عنوان جز لاینفک قرارداد حاضر تصویر آخرین روزنامه رسمی اشخاص فوق الذکر به همراه تصویر مدارک هویتی نمایندگان و یا اشخاص صاحب امضا به رویت طرفین رسیده و در قالب پیوست شماره 1 ضمیمه گردید.

ماده2) موضوع

 • موضوع قرارداد حاضر عبارت از احداث مولد برق مقیاس کوچک با استفاده از تکنولوژی(فن آوری) صفحات خورشیدی می باشد.
 • جهت انجام موضوع مذکور در بند فوق مقرر است به نسبت 60 درصد توسط طرف اول و 40 درصد طرف دوم طرفین مشارکت نمایند.
 • مشخصات فنی موضوع قرارداد (مولد) عبارتست از …. که این مشخصات مورد تایید طرفین بوده و هرگونه تغییر در آن منوط به تنظیم الحاقیه مکتوب طرفین با موضوع تغییر مشخصات و در صورت لزوم سهم مشارکت طرفین می باشد.
 • محل اجرای موضوع قرارداد پشت بام مصلی واقع در …………………………………. می باشد.

ماده 3) مدت

 • جهت اجرای موضوع قرارداد مهلت دوماه (60 روز) از تاریخ تدارک مقدمات تعیین می گردد که در صورت لزوم و با توافق طرفین قابل افزایش می باشد. در صورت حدوث هر امری که خارج از اراده طرفین بوده و موثر در تاخیر کار باشد مدت مزبور به عنوان تاخیر مجاز تلقی و به مدت قرارداد اضافه می گردد.
 • چنانچه مدت تعلیق غیر ارادی کار بیش از بیست روز باشد هر طرف مجاز به فسخ یکجانبه قرارداد می باشد.
 • در صورتی که تداوم کار در زمان تاخیر مجاز منجر به افزایش هزینه ها گردد تداوم کار منوط به توافق طرفین در خصوص سهام جدید می باشد و عدم حصول توافق منجر به فسخ خود بخودی قرارداد خواهد بود. در این صورت به نسبت آورده طرف دوم ، طرف اول مکلف خواهد بود از عهده هزینه های طرف دوم برآید.
 • تاخیر غیر مجاز در کار صرفاً در صورت اخذ رضایت طرف دیگر طرف خاطی را از مسئولیت مبری می نماید در غیر این صورت طرف خاطی مکلف است از عهده خسارات معموله معلول اقدام خود بر آید و الا سهام ایشان به نسبت آنچه تقویم خسارات ایرادی می باشد کاهش خواهد یافت.
 • مهلت مشارکت طرفین برابر قرارداد با وزارت نیرو بوده و تا زمان اعتبار قرارداد موصوف مشارکت طرفین تداوم خواهد داشت.

ماده 4) مبلغ

مبلق قرارداد حاضر برابر شرایط زمان توافق به ازای هر کیلو وات …….. ریال معادل ……. تومان تعیین و مجموعاً ……. ریال خواهد بود.

ماده 5) شروط و تعهدات

 • بر اساس توافق طرفین مقرر شد طرف دوم نسبت به اخذ کلیه مجوزهای لازم از ادارت و نهادهای ذی ربط جهت موضوع قرارداد حاضر اصلتا و در صورت لزوم به نمایندگی از طرف اول اقدام نماید و در این راستای دارای اختیارات تام بوده و اقدام ایشان بدون نیاز به اخذ موافقت طرف اول نافذ می باشد همچنین چنانچه در هر صورت حضور نماینده طرف اول ضرورت یابد ایشان متعهد به همکاری خواهند بود و با تشریک مساعی نیل به موضوع قرارداد صورت می پذیرد.
 • اجرایی شدن قرارداد حاضر منوط به اخذ مجوزهای لازم بوده و در صورت عدم امکان تحصیل مجوز های مذکور چیزی بر عهده طرفین نخواهد بود.
 • مقرر است پس اجرا، موضوع قرارداد به شماره مجوز ………. و بر اساس مصوبه شماره ………. مورخ …………. از طریق انشعاب موجود ؛ به شبکه انتقال نیرو متصل گردد، مصوبه یاد شده به عنوان پیوست شماره دوم تلقی می گردد.
 • پس از اتصال به شبکه انتقال نیرو خرید نیروی تولید شده بر اساس جداولی که به عنوان پیوست سوم منضم به قرارداد می باشد وجوه مربوط به فروش نیرو دریافت می گردد و به حساب طرف ….. واریز خواهد شد، برداشت وجوه به صورت ماهانه بوده و تازمان تصفیه (تسویه) آورده طرف دوم ایشان اقدام به برداشت کل دریافتی می نماید و پس از آن به ازای هر سال مبلغ ….. ریال به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری در حدود متعارف بر عهده طرف دوم و به هزینه کرد ایشان می باشد.
 • بدیهی است پس از تصفیه آورده طرف دوم صد درصد از مبلغ فروش نیرو به وزارت به طرف اول اختصاص دارد.
 • دوره بیست ساله پیش بینی راندمان تولید و مبلغ فروش(خرید) تضمینی به عنوان پیوست چهارم منضم به قرارداد حاضر می باشد.

ماده6) داوری

 • کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این توافق نامه و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور یا داوران علاوه بر قانون و مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد یا خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی و در هر حال برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
 • در صورتی که اصحاب اختلاف پیش از ارجاع امر به مرکز مذکور در بند فوق در تعیین داور یا هیئت داوران به توافق برسند ارجاع امر به مرکز مذکور ممتنع بوده و صرفاً آن مرکز در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره از سوی داور یا هیئت داوری شایستگی رسیدگی برابر شرایط مذکور را دارد.

ماده7) داوری

 • کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این توافق نامه و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور یا داوران علاوه بر قانون و مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد یا خواهند نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی و در هر حال برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
 • در صورتی که اصحاب اختلاف پیش از ارجاع امر به مرکز مذکور در بند فوق در تعیین داور یا هیئت داوران به توافق برسند ارجاع امر به مرکز مذکور ممتنع بوده و صرفاً آن مرکز در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره از سوی داور یا هیئت داوری شایستگی رسیدگی برابر شرایط مذکور را دارد.

ماده8) انحلال

طرفین ضمن اسقاط کافه خیارات از خود اعلام می دارند قرارداد حاضر برای ایشان لازم بوده و جز در موارد پیش بینی شده در این قرارداد و ایضاً توافق طرفین در انحلال آن، باقی می باشد.

ماده9) نسخ

این قرارداد در 9 ماده و با چهار پیوست که جز لاینفک آن محسوب می شود در دو نسخه با حکم واحد و در حضور شهود امضا کننده ذیل تحریر، تنظیم و پس از امضا نمایندگان، نسخ طرفین مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی