حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

لایحه تجدید نظر از حیث عدم توجه به درخواست تحقیق محلی

بسمه تعالی

قضات شریف دادگاه تجدید نظر استان …

با سلام و آرزوی توفیق

بدینوسیله در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه اصداری شعبه … ناظر بر محکومیت … … به الزام در خصوص تنظیم سند رسمی به نام تجدید نظر خوانده ضمن تامین یک باب پارکینگ به استحضار میرسانم:

آنچه در طول دادرسی خطاب به دادگاه نخستین مورد تاکید قرار گرفته است که متاسفانه در دادنامه اصداری مدنظر قاضی محترم واقع نمی شود انتفاء امکان تسلیم پارکینگ برای تجدید نظر خوانده می باشد در این خصوص به شرحی که در پرونده مضبوط است و تکرار آن موجب اطاله کلام خواهد بود الزام اینجانب به چنین امری غیر ممکن بوده و عملاً آن بخش از دادنامه حسب عدم موافقت شهرداری و در نتیجه حذف پارکینگ (علی رغم اینکه به لحاظ فیزیکی موجود است ) امکان اجرا ندارد.

در همین زمینه و جهت روشن شدن موضوع از دادگاه محترم تقاضای صدور قرار تحقیق محلی و عندالزوم استعلام از شهرداری منطقه سه صورت گرفت که متاسفانه دادگاه به تحقیق در خصوص دفاعیات و در نتیجه اثبات عدم امکان الزام اینجانب توجه ننموده و عملاً رای صادره صرفاً در مقام رد واخواهی اصدار یافته است.

توضیح آنکه پیش از اقدام در خصوص پایانکار ابواب پارکینگ ها تقسیم شده و کلیه مالکین نسبت به مکان استقرار پارکینگ خود در صورتجلسه تحویل ملک توافق نموده اند لکن حسب تغییر در شرایط فیزیکی محل وقوع پارکینگ تجدید نظر خواه (سنگ شدن ستون ها) چند سانتی متر فاصله بین ستون ها کاهش یافته که همین امر منتج به حذف پارکینگ کنار باغچه (تخصیص یافته به تجدید نظر خواه) می گردد.

از این حیث بدواً از دادگاه محترم تجدید نظر استان …. تقاضا دارم نسبت به تحقیق در خصوص تصمیم ماخوذه شهرداری حسب ضوابط موجود اقدام لازم معمول گردد تا در نتیجه و بر اساس آن به درایت قضات شریف دادنامه صادره در خصوص الزام تنظیم اسناد ضمن تامین پارکینگ نقض گردد.

با تجدید احترام

…..

چنانچه نیازمند مشاوره در این خصوص هستید به اینجا مراجعه فرمایید.

error: غیرقابل کپی