حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد پیش فروش

[fsn_row][fsn_column width=”12″][fsn_text]

بسمه تعالی

تاریخ:                    

شماره :  

                                                   قرارداد تعهد به فروش آپارتمان

ماده ۱- طرفین قرارداد:

الف) فروشنده :

آقای …. فرزند: …. به شماره شناسنامه …. صادره از ….متولد ….:….همراه: ….، آدرس: تهران، خیابان ….، خیابان ……..، کوچه ….پلاک ….

ب) خریدار:

…………فرزند: …. به شماره شناسنامه: ….صادره: ……..کد ملی: ….متولد: ….تلفن:…. آدرس: تهران …. ….

ماده ۲- مورد معامله:

تمامی شش دانگ  یک دستگاه آپارتمان مسکونی  واقع  در پلاک ثبتی حدود متراژ ۷۰ متر مربع به نشانی به انضمام یک واحد پارکینگ در طبقات منفی و یک واحد انباری در طبقات منفی.

ماده ۳ مشخصات ملک

مشخصات فنی سازه با رعایت استاندارد های تایید شده دستگاه های ناظر بر ساخت و ساز برابر قرارداد مشارکت فروشنده بعنوان سازنده با مالکین پلاک ثبتی مادر می باشد جهت مزید استحضار خریدار یک کپی از نقشه معماری سازه پیوست قرارداد ارائه می گردد.

ماده۴- مبلغ مورد معامله :

الف) قیمت ساختمان به ازاء هر متر مربع ….ریال معادل ….تومان مورد موافقت قرار گرفت.

 پس از اعلام پایان کار از طرف شهرداری و تایید اداره ثبت جهت صدور اسناد رسمی متراژ دقیق ملک تعیین می گردد و طرفین قرارداد ملزم به تادیه تفاوت بهای متراژ جدید با متراژ مذکور در ماده ۲ بر مبنای نرخ مورد معامله در این قرارداد می باشند.

۱-۴-  مبلغ فوق شامل کلیه هزینه های احداث بنا با مشاعات، پارکینگ و انباری  و هزینه های محوطه سازی می باشد.

۲-۴ هزینه هرگونه تغییرات داخلی ساختمان به عهده خریدار می باشد و ضرورت دارد خریدار موارد مورد نظر خود را کتبا به طرف اول اعلام دارد در غیر اینصورت اقدام یکجانبه طرف اول تبرعی بوده و ایشان حقی بر دریافت مابه التفاوت نخواهد داشت.

ب: نحوه پرداخت :

مرحله اول:مبلغ  ریال معادل  تومان در هنگام عقد و امضاء قرارداد طی چک شماره  به تاریخ عهده بانک ….شعبه ….پرداخت می گردد.

مرحله دوم : مبلغ….۰ریال معادل …. تومان هنگام تحویل ملک پرداخت می گردد.

مرحله سوم: ….ریال معادل پنجاه و ……..تومان هنگام انتقال سند در دفترخانه اسناد رسمی  پرداخت می گردد.

کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند بالمناصفه پرداخت می گردد. تسلیم چک در مقام تبدیل تعهد نبوده و طرف دوم مکلف به پر نمودن حساب می باشد لذا چنانچه به هردلیل هریک از چک ها برگشت خورد طرف اول می تواند از انجام تعهد خود ممانعت نبوده و بعلاوه حق فسخ قرارداد برای ایشان به وجود می آید.

ماده ۵ : تعهدات فروشنده:

۱-۵ فروشنده متعهد گردید حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تکمیل و تحویل مورد معامله به خریدار اقدام نماید.

۲-۵ فروشنده ملزم است مورد معامله را بدون عیب و نقص منطبق با شرایط قرارداد تحویل نماید.

۳-۵ فروشنده تعهد نمود نواقص فنی و تاسیسات منصوبه را تا شش ماه بعد از تحویل ضمانت نماید.

۴-۵رفع هرگونه موانع و مزاحمت در زمان تحویل و تامین امکان اسکان و استفاده مطلوب خریدار از ملک موصوف از تعهدات فروشنده می باشد.

 

ماده  ۶ : تعهدات خریدار:

۱-۶ خریدار تعهد می نماید ضوابط و شرایط مقرر در این قرارداد را رعایت نماید.

۲-۶ خریدار  متعهد می گردد کلیه دیون خود را مطابق با ماده (۴) این قرارداد پرداخت نماید.

۳-۶ خریدار تعهد نمود تا زمان تحویل ملک هیچگونه مزاحمتی برای فروشنده و عوامل اجرایی بعمل نیاورد.

۴-۶ خریدار می تواند هر گونه تغییر در ملحقات داخلی واحد را کتباً به فروشنده اطلاع دهد بدیهی است هرگونه                    مابه التفاوت قیمت در این خصوص در حساب طرفین لحاظ خواهد گردید.

۵-۶ با پیشنهادت خریدار خارج از موارد تعیین شده با هزینه خود در صورتی موافقت می گردد که اولاً مغایرتی با طراحی و ساخت کل سازه نداشته باشد دوماً معارض نداشته و منطبق با عرف و قانون باشد.

۶-۶ خریدار در زمان اعلام کتبی فروشنده برای تحویل ملک و انتقال سند باید شخصاً و بدون تاخیر در محل تعیین شده حضور یابند ضمنا انجام تعهدات نیز از الزامات ایشان می باشد.

 

ماده۷ : نحوه تحویل واحد مسکونی:

۱-۷ انصراف خریدار بعد از مبادله قرارداد تعهدی برای فروشنده ایجاد نمی کند و این قرارداد تابع اصل لزوم بوده و صرفاً در صورت اقاله منحل می شود.

۲-۷ ضمانت اجرای تعهدات از ارکان اصلی قرارداد بوده و قصور عمدی یا غیر عمدی هر کدام از طرفین موجب خسارت بطرف مقابل می شود در چنین شرایط روزانه مبلغ … ریال خسارت تاخیر تعیین می گردد.

۳-۷ بروز حوادث قهری خارج از اختیار طرفین قصور تعریف نمی شود ولی از الزامات طرفین بعد از رفع موانع قهری  نمی کاهد.

۴-۷ هرگونه تغییر مفاد قرارداد حاضر صرفا ضمن توافق مکتوب طرفین خواهد بود.

۵-۷ این قرارداد قائم به شخص بوده و جز در توارث قابل تسری به ثالث نخواهد بود.

۶-۷ نشانی و آدرس مندرج در این قراداد تنها وسیله اطلاع رسانی کتبی می باشد عدم وصول مکاتبات از الزامات متعهد نمی کاهد.

  ماده ۸ :حل اختلاف

طرفین توافق نمودند هرگونه سو تعبیر، تفسیر و یا اختلافی در خصوص این قرارداد را نزد داور مرضی الطرفین فصل نمایند چنانچه تراضی در انتخاب داور واحد مقدور نشود شرط داوری ذایل و صلاحیت دادگستری اعاده می گردد.

 ماده ۹ : نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۹ ماده، ۲ تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم گردیده وهر نسخه حکم واحد رادارامیباشد.

 

                 

[/fsn_text][/fsn_column][/fsn_row]

error: غیرقابل کپی