حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد تامین مالی (سرمایه)

به نام خدا

قراردادتامین سرمایه

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی ولزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین قرارداد

 • طرف اول(عامل تامین سرمایه): آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شمار ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول یا عامل خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….
 • طرف دوم (کارفرما) : شرکت … به نمایندگی …..که از این پس طرف دوم یا کارفرما خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: تهران خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن: ………….

تبصره) طرفین اعلام می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً در نشانی اعلامی در پیوست نخست قرارداد رسمی خواهد بود و هرگونه ابلاغی می بایست به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعلامی برای طرف مقابل مسئولیتی را ایجاد نخواهد نمود وموجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. نشانی های فوق الذکر اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می گردد.

ماده ۲ : موضوع قرارداد

عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت احداث و بهره برداری نیروگاه خورشیدی متعلق به طرف دوم به مشخصات ذیل:

 • ظرفیت نیروگاه خورشیدی ….مگاوات می باشد.
 • محل اجرای نیروگاه در ….برابر نقشه پیوست شماره ۲ می باشد.
 • تعهد عامل ناظر است به تامین ….ریال از محل تسهیلات ریالی بانکی (داخلی) با نرخ بازپرداخت ….. درصد بدون نیاز به هر گونه وثیقه ای به استثنای طرح پروژه مذکور در این ماده.

ماده ۳ : مدت قرارداد

 • این قراردادازتاریخ تحریر و امضا بمدت دو ماه معتبر می باشد که درصورت تمایل طرفین این مدت کتباً و با امضای ذیل قرارداد و یا در قالب تهیه الحاقیه برابر ماده مربوطه قابل تمدید می باشد.
 • عامل متعهد است در مهلت اعتبار قرارداد حاضر (بند فوق) با تلورانس یک هفته کاری تاریخ قطعی دریافت تسهیلات و جدول زمانی ارایه مدارک لازم و امور مربوطه را اعلام نماید. این تاریخ نمی تواند بیش از … ماه از تاریخ اعتبار قرارداد باشد.
 • عامل اعلام می دارد یک ماه بعد از شروع قرارداد گزارشی از روند پیشرفت امور و پیش بینی اولیه را ارایه خواهد نمود.

تبصره) مدت مذکور در این قرارداد با در نظر گرفتن مهیا شدن کلیه شرایط لازم جهت امور اداری بوده و استناد به معاذیری از این دست جهت توجیه تاخیر امر اجرای موضوع قرارداد و تطویل آن غیر قابل قبول خواهد بود.

ماده ۴ : حق الزحمه

تسهیل تامین سرمایه از سوی عامل برابر مفاد این قرارداد با توجه به سایر روابط مالی و کاری طرفین مطلقاً و بدون هرگونه قیدی تبرعی بوده و عامل اعلام می دارد در هر حال (صرف نظر از شرایط سایر امور مالی و کاری) چیزی بر عهده طرف دوم نمی باشد لکن ایشان نسبت به کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد ملتزم بوده و کلیه آثار مترتب بر عدم انجام تعهد را متقبل می باشد.

تبصره) عامل اعلام می دارد هیچ گونه وجهی خارج از عرف پرداخت نخواهد نمود و در هر حال اقدام در راستای موضوع قرارداد حاضر هزینه ای برای طرف دوم تحت هیچ شرایطی بهمراه ندارد و در صورت لزوم تادیه هر گونه وجهی ایشان خود مسئولیت پرداخت آن را بر عهده می گیرند.

ماده ۵ : شرایط قرارداد

 • کلیه امور مرتبط با تامین سرمایه اعم از اداری و غیره بر عهده طرف اول است.
 • طرف دوم اعلام می دارد جهت رتق و فتق امور با طرف اول همکاری لازم را خواهد داشت.
 • چنانچه به هر نحو از مفاد تفاهم نامه عدول شود این قرارداد کان لم یکن محسوب می شود مگر آنکه بعداً طرفین بقای آن را اراده نمایند.
 • مدارک لازم جهت پی گیری امور پس از اعلام کتبی طرف اول ضمن تنظیم صورتجلسه به ایشان تحویل خواهد گردید.
 • چنانچه مهلت اعتبار قراردادا منقضی گردد لکن عامل در راستای موضوع توفیق حاصل نماید می تواند ضمن اعلام کتبی به طرف دوم مراتب توانایی خود را ابراز نماید در اینصورت چنانچه طرف دوم تمایل به تجدید همکاری داشته باشد صورتجلسه الحاقیه تجدید اعتبار قرارداد ضمن بقا یا تعدیل مفاد قراردادی تنظیم خواهد شد. بدیهی است صرف اعلام مکتوب آمادگی عامل موجد حقی برای ایشان نخواهد بود و صرفا در صورت تنظیم صورتجلسه یاد شده قرارداد حاضر مجدداً دارای اعتبار خواهد گردید.
 • طرفین اعلام میدارند ملتزم به حفظ کلیه شئونات اخلاقی و حرفه ای در رابطه با مسئولیت و حیثیت کاری طرف مقابل می باشند بعلاوه متعهد هستند به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اعم از مستقیماً یا غیر مستقیم نسبت به افشای اسرار طرف مقابل نزد ثالث اقدام ننمایند این اسرار شامل کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد و مفاد مربوط به این قرارداد می باشد چه آنکه در اختیار باشد و یا تحصیل شده باشد. هرگونه عدول از تعهد حاضر علاوه بر آنکه موجد حق فسخ یک جانبه قرارداد و مطالبه جبران کلیه خسارات وارده ناشی از نقض تعهد می باشد طرف مقابل را ملزم به پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ …. ریال نیز می نماید.
 • کلیه مدارکی که متعلق طرف مقابل بوده و یا برای ایشان تحصیل شده باشد و یا در اختیار طرف دیگر قرارداد باشد در حکم امانت تلقی و هرگونه اقدام نسبت به آن خارج از شرایط مربوط به قرارداد حاضر واجد وصف خیانت در امانت خواهد بود بعلاوه وجه التزام مقرر در بند فوق نیز قابل اجرا می باشد.
 • طرفین متعهد هستند منافع مالی و معنوی طرف مقابل را شرعا و عرفا و مطابق کلیه مفاد این قرارداد رعایت نموده و آن را تضمین نمایند.
 • عامل اعلام می دارد تحت هیچ شرایطی خود را نزد هیج مرجعی نماینده طرف دوم معرفی ننماید و چنانچه به اقتضای امر نیاز به معرفی نامه باشد مراتب را کتباً به اطلاع طرف دوم رسانده و ایشان ضمن موافقت معرفی نامه ای را تهیه و ضمن تنظیم صورتجلسه ای با محتوای حدود اختیارات تسلیم عامل خواهند نمود.
 • مسئولیت صحت و اعتبار کلیه مدارکی که از سوی هریک از طرفین به طرف مقابل تسلیم می شود اعم از آنکه ایشان خود آن مدرک را تحصیل نموده باشد و یا غیر آن بر عهده طرف تسلیم کننده می باشد بدیهی است در صورت کشف هرگونه تخظی از این مقرره کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری مترتبه عهده طرف خاظی می باشد.
 • چنانچه در راستای اقدامات هر یک از طرفین خسارتی متوجه طرف مقابل گردد تشخیص ورود خسارت و تعیین میزان آن برابر ماده ۶ خواهد بود.
 • این قرارداد قائم به شخص بوده و جزئا یا کلاً قابل واگذاری به غیر نمی باشد. هر گونه عدول از این مقرره موجد حق فسخ برای طرف مقابل می باشد.

ماده ۶ : رفع اختلاف و داوری

درصورت ایجاد هرگونه اختلاف در تفسیر این قرارداد و یااعلام خسارت و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در آن،ابتدا ازطریق گفتگو و سپس با اخذ نظر داور مرضی الطرفین اقدام خواهد شد. نظر ایشان برای طرفین لازم الاتباع می باشد. در صورت عدم حصول تراضی در انتخاب داور واحد هیات سه نفره داوری متشکل از نماینده واحد از سوی طرفین و درخواست ضم داور سوم از مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران اقدام می شود. طرفین از زمان دریافت اظهارنامه رسمی از سوی طرف مقابل یک هفته کاری مهلت خواهند داشت تا داور خود را معرفی نمایند در صورت عدم معرفی داور به هزینه ایشان در خواست معرفی داور از مرکز خواهد شد، از زمان تشکیل هیات ایشان یک ماه با حق یک بار تمدید مهلت خواهند داشت نسبت به موضوع بر اساس رای اکثریت اعلام نظر نمایند، حق الزحمه داور مرضی الظرفین ، داور یا داوران مرکز بالمناسبت بر عهده طرفین و برابر رای داوری می باشد.

تبصره) این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت لازم الاجرا می باشد.

ماده ۷ : قانون حاکم و فورس ماژور

این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد و تعریف شرایط قوه قاهره یا فورس ماژور برابر قوانین ایران به عمل می آید که شامل حوادث و بلایای طبیعی است که خارج از اراده طرفین بوده و بر روابط کاری ایشان موثر باشد چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از مهلت اعتبار قرارداد تداوم یابد طرفین حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهند داشت در غیر اینصورت مدت زمان مذکور به مهلت اعتبار قرارداد اضافه خواهد شد.

تبصره) بدیهی است که اهمال یا سهل انگاری هر کدام از طرفین موجب آن نخواهد بود که به استناد فورس ماژور از انجام تعهدات خود تخظی نمایند بنابراین در این شرایط جبران کلیه خسارات وارده بر متضرر بر عهده طرف ناقض تعهد می باشد.

ماده۸ : شرایط تغییر مفاد قرارداد

چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۹ : انحلال

این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحلال را ندارد:

 • تراضی طرفین در انحلال قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله
 • انحلال تفاهم نامه و عدم تراضی برای بقای قرارداد حاضر.
 • اعمال حق فسخ مندرج در مفاد قرارداد حاضر.

تبصره) در صورت انحلال قرارداد به هر نحو طرفین مکلف به استرداد کلیه مدارک مربوط به طرف مقابل ظرف نهایتاً سه روز کاری می باشند چه آنکه مدارک مذکور ارایه شده باشد و یا تحصیل گردیده باشد، بدیهی است در صورت عدم استرداد مدارک بدون نیاز به هر گونه اعلام و یا اخطاری ، موضوع مشمول کلیه مفاد بند هفتم از ماده پنجم قراراد حاضر می باشد.

ماده ۱۰: پیوست

مدارک مصرحه در قرارداد در قالب پیوست های مذکور به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد. بعلاوه آن ها تصویر مدارک هویتی نمایندگان اشخاص حقوقی نیز ضمیمه می گردد که طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

ماده ۱۱: نسخ

این قرارداد در۱۱ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

 

error: غیرقابل کپی