حمیدرضا حقیقت گو
وب سایت وکیل

قرارداد سرمایه گذاری در ساخت

به نام خدا

قرارداد سرمایه گذاری

این قرارداد برابر ماده ده قانون مدنی و تحت حاکمیت اصول آزادی و لزوم بین اشخاص به شرح مندرج در ماده نخست که اقرار و اعتراف دارند در سلامت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ منعقد می گردد.

ماده ۱ : طرفین قرارداد

 1. طرف اول : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف اول یا سرمایه‌گذارخوانده می‌شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن همراه: …………. تلفن ثابت: ……………… ایمیل: ……………….@…………………
  1. طرف دوم : آقا/خانم/شرکت ………… ………… به شماره شناسنامه/شماره ثبت ………… و شماره ملی/شناسه ملی ………… ………… متولد/ثبت شده در………… با وکالت/نمایندگی………… ………… که از این پس طرف دوم یا سازنده خوانده می‌شوند. اقامتگاه ایشان عبارتست از: شهر: …………خیابان اصلی: …………خیابان فرعی: ………… کوچه: ………… پلاک ………… کدپستی: ………… شماره تلفن همراه: …………. تلفن ثابت: ……………… ایمیل: ……………….@…………………

تبصره) طرفین اعلام می‌نمایند نشانی‌های یاد شده در حکم اقامتگاه قراردادی ایشان بوده و مادامی که به صورت کتبی تغییر آن به طرف مقابل اعلام نشود معتبر خواهد بود و در روابط طرفین قابل استناد است. استفاده از ایمیل و یا نرم افزارهای پیام رسان (مذکور در این ماده) به نحوی که اطلاع طرف مقابل احراز شود نیز مشمول عنوان ابلاغ است.

ماده ۲ : تعاریف قرارداد

واژگان به کار رفته در این قرارداد دارای تعاریف زیر است:

 • پروژه: عبارتست از کلیه امور مربوط به احداث ساختمان مسکونی/تجاری/اداری به شرحی که ذکر آن در قرارداد آمده است.
  • سرمایه: عبارتست از وجه نقدی و یا غیر نقدی که از سوی طرف اول تسلیم طرف دوم می گردد، در صورتی که سرمایه بصورت غیر نقدی باشد ملاک ارزش‌گذاری آن قیمت زمان تنظیم قرارداد است و کلیه تعهدات طرف دوم برابر معادل ریالی سرمایه خواهد بود.
  • مواعد: منظور از ماه در این قرارداد ۳۰ روز و سال ۳۶۵ روز می باشد.
  • پایان پروژه: منظور زمانی است که واحد های احداثی از هر حیث قابل بهره برداری باشد ولو آنکه اسناد تفکیکی آن اخذ نشده باشد، مرجع اعلام پایان پروژه طرف دوم خواهد بود مگر آنکه اسناد تفکیکی/پایانکار اخذ شود که در این صورت پروژه پایان یافته محسوب است.

ماده ۳ : موضوع قرارداد

عبارت است از سرمایه گذاری طرف اول در احداث پروژه طرف دوم به شرحی که بدان اشاره می‌گردد:

 1. پروژه عبارتست از یک ساختمان مسکونی/تجری اداری مشتمل بر … واحد واقع در … دارای پلاک ثبتی …. که در حال حاضر در مرحله …. است.
 2. میزان سرمایه طرف دوم … ریال است که معادل …. مترمربع مشاعی از واحد واقع در … می‌باشد.
 3. سرمایه طرف اول به صورت …… نقدی و فی المجلس و الباقی طی یک فقره چک به شماره …. عهده بانک … / واریز به حساب …. عهده بانک … در تاریخ ………. تسلیم طرف دوم گردید.
 4.  قیمت پیش فروش پروژه به ازای واحد مورد اشاره در بند ۳-۲ برابر …. ریال است.
 5. این قرارداد در حکم پیش خرید مشاعی نبوده و مقصود طرفین صرف سرمایه گذاری است.
 •  

ماده ۴ : مدت قرارداد

       این قرارداد از تاریخ تحریر لغایت …………………. بمدت یکسال و ده روز معتبر می‌باشد که درصورت تمایل طرف تا زمان خاتمه پروژه از سوی ایشان قابل تمدید خواهد بود و مراتب تمدید به صورت کتبی به اطلاع طرف دوم می‌رسد.

ماده ۵ : قانون حاکم

     این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می‌باشد و در صورت ضرورت مراجعه به عرف ملاک عرف محل پروژه خواهد بود.

ماده۶ : شرایط طرف اول

 • طرف اول به وجه الزامی معادل مبلغ سرمایه گذاری حق فسخ قراردادی را به مدت یکسال از تاریخ تحریر از خود سلب و ساقط نمود.
  • طرف اول متعهد است در پایان مدت اعتبار قرارداد (مطابق ماده۴ ) متراژ تخصیص یافته به خود را به قیمت روز با در نظر گرفتن قیمت منطقه ای به وجه لزومی معادل مبلغ سرمایه گذاری به طرف دوم واگذار نماید. در صورت عدم تراضی نسبت به قیمت روز، ملاک قیمت گذاری عبارتست از معدلِ قیمت سه واحد مشابه نوساز از حیث متراژ، طبقه، کاربری و تعداد پارکینگ و جهت نورگیری است که بر اساس استعلام از سه مشاور املاک منطقه پروژه و یا سه سند مبایعه نامه دارای کدرهگیری که با حضور طرفین اخذ می‌شود.

ماده ۷ : تعهدات طرف دوم

 • طرف دوم متعهد است پروژه را با مصالح پیوستی احداث نماید. در صورت تخطی از این بند طرف اول در هر مرحله‌ای ضمن تامین دلیل، می تواند مبادرت به فسخ یکطرفه قرارداد نماید.
  • طرف دوم متعهد است پروژه را ظرف مدت … ماه تکمیل نماید و در صورت تاخیر نسبت به زمان اعلامی به ازای هر ماه ۳ درصد مبلغ سرمایه گذاری به عنوان خسارت به طرف دوم پرداخت خواهد نمود.
  • طرف دوم متعهد است از طریق قرارداد مشابه نسبت به جذب سرمایه نهایتاً تا … درصد از واحد مذکور در بند ۳-۲ اقدام نماید.
  • طرف دوم متعهد اس سرمایه دریافتی را صرفا در پروژه هزینه نماید و در هر حال ولو تلف پروژه ضامن اصل سرمایه بوده و مکلف است از اموال خود به میزان سرمایه دریافتی جبران خسارت نماید.

ماده ۸ : شرایط قرارداد

 • طرفین ضمن عقد خارج لازم که صحت و اعتبار و شرایط آن مورد گواهی ایشان است حق فسخ قرارداد پیش از پایان یکسال را جز در موارد پیش بینی شده در این سند از خود سلب و ساقط نمودند.
  • این قرارداد قائم به شخص بوده و طرفین جز در صورت اخذ موافقت طرف مقابل حق واگذاری آن به غیر را به هیچ یک از انحا ندارند لذا هر گونه واگذاری بدون اخذ رضایت طرف مقابل غیر ناغذ تلقی و در صورت مخالفت طرف مقابل باطل و بلااثر خواهد بود.
  • در صورت تلف پروژه به هر دلیلی اعم از قهری یا قضایی قرارداد حاضر منحل شده محسوب لکن طرف اول حق مطالبه خسارت به شرح بند ۷-۴ تا پایان مدت اعتبار قرارداد را به وجه لزومی معادل مبلغ سرمایه گذاری از خود سلب و ساقط نمود.
  • در کلیه مواردی که وجه لزوم پیش بینی شده است این امر با اصل تعهد قابل جمع می باشد.
  • چنانچه به موجب این قرارداد هریک از طرفین به دیگری بدهکار گردید موضوع تهاتر بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف صورت می پذیرد.
  • طرفین نسبت به کلیه جوانب امر اعم از قیمت املاک مشابه و سودآوری پروژه علم و اطلاع کافی داشته و از این حیث حق طرح هرگونه ادعای خلفی و نیز کلیه خیارات بخ خصوص غبن ولو فاحش را از خود سلب و ساقط نموند.
  • چنانچه در پایان مدت قرارداد و ظرف نهایتاً … روز از تاریخ تعیین قیمت روز مطابق بند ۶-۲ طرف دوم نتواند نسبت به تامین وجه و یا اخذ مهلت از طرف اول اقدام نماید این قرارداد منحل محسوب و در حکم پیش فروش خواهد بود و طرف دوم مکلف است نسبت به تنظیم سند مشاعی به میزان سهم اختصاص یافته ظرف نهایتاً یکسال پس از پایان پروژه اقدام نماید.

ماده ۹ : رفع اختلاف و داوری

طرفین معامله به مشخصات مذکور و نشانی‌های اعلامی در صحت عقل و سلامت جسم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط موجود توافق نمودند کلیه اختلاف های ناشی از قرارداد حاضر را از حیث تفسیر مفاد یا تعبیر آن و نیز اجرای تعهدات یا سایر اموری که مستقیما و یا با واسطه ناشی از قرارداد می شود مانند اعلام ورود خسارت یا تعیین میزان آن را به نهاد داوری ارجاع و از این طریق حل و فصل خصومت نمایند.

بدین منظور آقای ………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. بدیهی است در صورت انصراف داور و نیز عدم تراضی نسبت به داور دیگر موضوع داوری کان لم یکن بوده و صلاحیت رسیدگی به اختلاف های طرفین در مراجع قضایی شهر …. خواهد بود.

چناچه در مدت بیست روز داور، نتواند به رای خود را صادر مدت برای یکبار قابل تجدید توسط ایشان خواهد بود. جهت ارجاع موضوع به داوری، متقاضی خواسته خویش به انضمام مدارک و مستندات و به صورت مکتوب به داور ارائه خواهد می‌نماید.

رسیدگی در خصوص مورد اختلاف ضرروتاً ضمن دعوت کتبی طرفین بوده و مراتب دعوت توسط داور گواهی می‌شود و ایشان می‌تواند از طریق کلیه راههای ارتباطی به طریق مقتضی امر ابلاغ حضور در جلسه داوری را انجام دهد. در رسیدگی داوران حتی در صورت داشتن تخصص نمی تواند اظهار نظر کارشناسی نموده و می‌بایست موضوع را کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و حق الزحمه مربوطه را از طرف متقاضی دریافت دارند.

ابلاغ رای با داور بوده و در خصوص سایر تشریفات که ذکر نشده است قانون آیین دادرسی در امور مدنی و نیز قانون داوری تجارت بین المللی لازم الرعایه می باشد. این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری محسوب و در هر حال حتی اقاله قرارداد اصلی طرفین ملزم به آن می باشند و داوری نسبت به کلیه اختلاف ها ولو شرایط اصلی صحت قرارداد صالح به رسیدگی می باشد. رای داوری برای طرفین الزام آور بوده لکن در صورت عدم رعایت شرایط مقرر اعم از ابلاغ، ارجاع به کارشناس و صدور رای به اکثریت در جزو شرایط اساسی صحت رای صادره می باشد.

ماده ۱۰ : شرایط تغییر مفاد قرارداد

 چنانچه در طول اجرای قرارداد تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابد صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با اعلام رضایت طرفین ممکن خواهد گردید.

ماده ۱۱ : انحلال

       این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و جز در موارد مصرحه در آن قابلیت فسخ ندارد.

ماده ۱۲: پیوست  

تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء لاینفک قرارداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

 1. مدارک هویتی طرف اول شامل …..
  1. مدارک هویتی طرف دوم شامل …..

ماده ۱۳: نُسخ

این قرارداد در ۱۳ ماده و در …. نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /    ۱۳  تنظیم و کلیه صفحات به امضای طرفین رسیده و نسخه ایشان مبادله گردید.

error: غیرقابل کپی