جهت محاسبه مهریه از فرم زیر استفاده نمایید دقت داشته باشید مهریه محاسبه شده به نرخ سال ۹۷ بوده و اگر مهریه را به ریال وارد کنید با واحد ریال محاسبه می شود.