بر اساساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه دوایر ثبتی صرف نظر از قید مذکور می بایست نسبت به ممنوع الخروج نمودن زوج اقدام کنند.

🔹شماره نظریه۳۲۰۵/۷

🔹تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۵/۲۴

۱- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست.

۲-صدور دستور ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه در اجرای ثبت نیز تابع شرایط مندرج در ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بوده و فرقی در عندالمطالبه یا عند الاستطاعه بودن مهریه در ماده مرقوم پیش بینی نشده است.