رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی

بانک مرکزی اختیار رفع سواثر از چکهای برگشتی را به بانکها واگذار کرد

🔹بانکها راسا می توانند در سامانه چکهای برگشتی نسبت به رفع سواثر از این چک ها پس از پایان مدت مرور زمان ۳ ساله منوط به عدم شکایت کیفری یا حقوقی درخصوص چک اقدام نمایند.
🔹 بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک:
یکی از راههای رفع سواثر چک، سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده است.