با رضایت در پرونده کیفری آشنا شویم:

در پرونده های کیفری یکی از روش هایی که می تواند منجر به مختومه شدن پرونده گردد و یا تخفیف مجازات متهم را در پی داشته باشد رضایت است در این نوشتار برآنیم تا با مقوله رضایت