دستور العمل نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که جایگزین ماده ۱۸ سابق شده است ابلاغ گردید

بر اساس این ماده و دستور العمل می توان نسبت به کلیه آرای قطعی تقاضای بررسی مجدد و اعاده دادرسی نمود